Постъпили запитвания в Областната служба за съвети в земеделието (ОССЗ) за задължение за издаване на фискална касова бележка от земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския

Изх. № 24-34-734
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Постъпили запитвания в Областната служба за съвети в земеделието (ОССЗ) за задължение за издаване на фискална касова бележка от земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и обработват земеделска земя като реализират продукцията си на полетата
Във връзка с писменото Ви запитване заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-734, давам следните разяснения:
От 1.01.2007 г. основните обществени отношения, свързани с използването на фискалните устройства (ФУ) като инструмент за отчитане на оборотите от продажби в търговските обекти се регулират от Наредба М Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г. , изм.бр.7/2007 г.), издадена на основание на влезлите в сила от 1.01.2007г. Закон за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
С Наредба № Н- 18/2006 г. се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.
Съгласно чл. З от Наредба М Н-1 8/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
В чл. 4 и чл. 5 от Наредба Лг Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство.
Съгласно чл. 4, т.2 от Наредба М Н-18/2006 г. не е задължено да регистрира чрез ФУ извършваните от него продажби в или от търговски обект физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция.
Важно е да се знае, че Наредба № Н-18/2006 г. не въвежда ред за регистрация на продажбите, извършвани от освободените лица. Редът за тяхната регистрация и отчетност е съобразно изискванията, определени в съответните нормативни актове, регулиращи извършваните от освободените лица дейности.
Обръщаме внимание, че изключението от задължението за издаване на фискална касова бележка не е приложимо при извършване на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от селскостопански производители във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни. В тези случаи продажбите подлежат на регистрация чрез ФУ по общия ред на Наредба № Н-18/2006 г.
.
//

Оценете статията

Вашият коментар