Поставени въпроси по прилагане на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от сам

Изх. № 24-34-221
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Поставени въпроси по прилагане на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Във връзка с постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/ от Вас запитване с вх. № 24-34-221 / 27.03.2007, Ви отговаряме принципно по поставените въпроси следното:
>Съгласно чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни за сумите за дължимите осигурителни вноски и данък по ЗДЦФЛ. Данните се подават чрез Декларация обр. 6, в която се отразява крайния резултат от всички извършени плащания/начисления през месеца.
На основание чл. З, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 от 2005г, Декларация обр. 6 се подава от работодателите, не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски. Предоставена е и възможност за подаване на повече от една декларация обр. 6, отнасящи се за определен месец.
>С разпоредбата на чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е определен редът за внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване /ДОО/. Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО, осигурителните вноски за ДОО, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него, а осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 от КСО се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.
С новата ал. З на чл. 7 от КСО, в сила от 01.01.2007 г., в случаите, в които възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски за своя сметка и тези за сметка на осигурените лица до края на месеца, през който е извършено начисляването.
Разпоредбата на чл.7, ал.З от КСО следва да се прилага като се прави разлика между „месеца, за който са начислени“ и „месеца, през който са начислени“ възнагражденията и свързаните с тях задължителни осигурителни вноски. По описания в писмото Ви пример заплатите за месец януари следва да бъдат начислени през месец февруари.
Осигурителните вноски за НЗОК, ДЗПО, УПФ и вноските за фонд „ГВРС“ се превеждат едновременно с осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване по силата на съответните нормативни актове.
^ Декларация образец №6 с код корекция се подава само, когато се намалява размерът на декларираните по съответен код задължения за съответния месец.
> Във връзка с § 1 от допълнителната разпоредба на Наредба № Н-8 декларация образец 6 за 2005г. и 2006г. се подава с утвърдения образец за 2007г.
>При подаването на декларации обр. 6 е необходимо да имате в предвид указания на НАП с изх.№№ 24-00-9/01.02.2007 г. и 24-00-19/02.03.2007г., които можете да намерите в сайта на НАП на адрес: www.nap.bg
//

Оценете статията

Вашият коментар