прилагане на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС.

Изх. № 24-34-228
Дата: 29.12.2008 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 3.
ОТНОСНО: прилагане на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-К-120 от 08. 09. 2008 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„…………………“ ЕАД възнамерява да подпише договор, по силата на който да предостави на „ ……………………… “ право да се използва „тъмно влакно“ за срок от 15 години. По същество „ …………………………. “ ще получи право да ползва за целите на пренос на информация, отделни влакна от фибро-оптичния кабел, част от телекомуникационната мрежа на „…………………………..“ ЕАД, на територията на България, и съответно ще получи правото да използва неговия капацитет. Предметът на договора не предвижда прехвърлянето на собствеността върху кабела или върху отделни влакна. За срока на договора „……………………..“ ЕАД е задължен да осигурява необходимата поддръжка.
Въпросът, който задавате е: Следва ли доставката на услуга, която ще извършва дружеството да се определи като „електронни съобщителни услуги“ по смисъла на ЗДДС и как следва да се третира по реда на същия закон?
Съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключение от това правило е регламентирано в чл. 21, ал. 3 от ЗДДС, като съгласноцитиранатаразпоредба,мястотонаизпълнениепри доставка на услуга е
1
мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
2.доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
Доставката на електронни съобщителни услуги попада в обхвата на чл. 21, ал. 3, буква „з“ от ЗДДС, и при условие, че получателя е лице по т. 1 от цитираната разпоредба, доставката е с място на изпълнение мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя.
По отношение на дефинирането на понятието електронна съобщителна услуга, следва да се има предвид определението дадено в § 1, т. 13 от ДР на ЗДДС, според което “Електронни съобщителни услуги“ са електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения. Електронните съобщителни услуги включват и прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за пренасяне, излъчване, предаване или приемане или предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи.“
От изложеното в запитването може да се направи извод, че услугата, която ще се извършва е предоставяне право да се използва „капацитет за пренасяне“ от фибро-оптичния кабел, който е част от електронно-съобщителната мрежа на „………………………“ ЕАД, и получателя по доставката е данъчно задължено лице, установено в държава-членка. Следователно, предвид изложеното дотук, данъчното третиране следва да се извърши по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС, и доколкото получателят е данъчно задължено лице, установено в друга държава-членка, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар