прилагане на разпоредбата на § 1, т.9 от ДР на ЗКПО

Изх. № 24-34-218
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на разпоредбата на § 1, т.9 от ДР на ЗКПО
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА,
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-218/……..2007г., изразявам следното становище:
В запитването е изложено, че „………..“ ЕАД изплаща на чуждестранни лица възнаграждения за планов ремонт /класов или доков/ и за междурейсов/авариен ремонт. В тази връзка се поставя въпросът доколко ремонтът попада в обхвата на определението за „технически услуги“, дадено с § 1, т.9 от ДР на ЗКПО, респективно – дължи ли се данък при източника по реда на чл.195, ал.1 от същия закон върху доходите на чуждестранните юридически лица, оказали ремонтните услуги.
Действащият ЗКПО (обн. ДВ, бр.105/2006г., в сила от 01.01.2007г.) ограничава обхвата на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника.
Съгласно § 1, т.9 от ДР на ЗКПО „възнаграждения за технически услуги“ са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. При сравнение на цитираното определение с определението, дадено с § 1, т.9 от ДР на ЗКПО (отм.), е видно, че от 01Ш.2007г. възнагражденията за поддръжка (в т.ч.ремонт) и за други услуги от техническо естество са изключени от обхвата на възнагражденията за технически услуги.
Следователно, начислените от „………..“ ЕАД в полза на чуждестранни юридически лица възнаграждения за ремонт, не представляват възнаграждения за технически услуги по смисъла на ЗКПО и съответно не подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от същия закон.
//

Оценете статията

Вашият коментар