ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.125, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ППЗДДС, чл.117, aл. 2, т. 4, буква б,ЗДДС, чл.114, aл. 4

Изх. № 53-00-1147/28.01.2013 г.
ЗДДС, ППЗДДС,
чл.12, ал.1 чл.54, ал.2
чл.21, ал.2 чл.117, ал.2, т.4, б.”б”
чл.114, ал.4
чл.125, ал.2
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …, понастоящем „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-1147/29.11.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
… ЕООД притежава лиценз за извършване на дейност като туроператор. Дейността на дружеството е тясно специализирана в организирането и провеждането на тренировъчни лагери на професионални спортни отбори от чужбина в България.
Освен лиценз за извършване на дейност като туроператор, дружеството притежава и лиценз от Българската волейболна федерация за извършване на трансфери на състезатели по волейбол в чужбина. За всеки трансфер … ЕООД сключва агентски (посреднически) договор с:
– волейболен клуб, който приема български волейболист/ка ; съгласно този договор, на… ЕООД следва да се изплати процент от трансферната сума;
– със съответния състезател/ка, който изплаща мениджърски процент;
– със съответния български волейболен клуб, който предоставя свои състезатели, като за извършената посредническа услуга клубът заплаща на … ЕООД договорена сума.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
Къде е мястото на изпълнение на извършваните от … ЕООД доставки и каква ставка на ДДС следва да бъде отразена в издаваните от … ЕООД фактури в зависимост от следните хипотези:
1. Чуждестранният клуб се намира в страна – членка на ЕС и заплаща договорената сума в агентския договор.
2. Чуждестранният клуб се намира в трета страна и заплаща договорената сума в агентския договор.
3. Българският състезател/ка заплаща по банков път договорената сума, посочена в договора, сключен с … ЕООД.
4. Българският волейболен клуб превежда по банков път договорената сума, упомената в договора, сключен с … ЕООД.
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
По смисъла на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В зависимост от статута и местоположението на получателя са възможни следните хипотези на данъчно облагане:
По т.1 и т.2
– Когато получател по посредническата услуга е чуждестранен клуб – данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС.
В тази връзка, за доставки на услуги с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. Предвид разпоредбата на чл.114, ал.4 от ЗДДС (изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.), когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се вписва „обратно начисляване”, както и основанието за това – чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Данъкът се декларира по реда на чл.125, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. Съгласно чл.117, ал.2, т.4, б.”б” от ППЗДДС, VIES-декларацията се изготвя по образец и съдържа данъчните основи на доставките на услуги по чл.21, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.
– Когато клубът – получател на посредническата услуга е данъчно задължено лице, установено в трета страна, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В този случай, за „… ЕООД не възниква задължението да начислява данък и да подава VIES – декларация.
По т.3 и т.4
Съгласно чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и ал.2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
В този случай, мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната и за … ЕООД, в качеството му на доставчик, възниква задължение за начисляване наданък.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар