Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.2010 г.).

Изх. № 53-00-116
01.03.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2 и ал.4
В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-00-116/17.02.2011 г. относно приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.2010 г.).
В запитването е посочено, че български специалисти от … ЕООД са извършили услугата- монтаж на дървообработваща машина в Македония.
Поставеният въпрос в запитването е каква фактура трябва да издаде „… ЕООД на …-Македония – с включен ДДС или не?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Изключение от гореизложеното е разпоредбата на чл.21, ал.4 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга е:
1. мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни;
От изложената в запитването фактическа обстановка не става ясно дали се касае за доставка на стока с монтаж и инсталация или за доставка на услуга, както и какво е естеството на услугата.
Доколкото извършената услуга от … ЕООД” по монтаж на дървообработваща машина е свързана с недвижим имот, то на основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на тези доставки ще бъде там, където се намира недвижимият имот, в случая на територията на Македония. Също така, тази услуга е с място на изпълнение извън територията на страната и същата няма характера на облагаема доставка по смисъла на чл.12 от ЗДДС.
В тази връзка следва да имате предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
При положение, че извършената услуга не е свързана с недвижим имот, мястото на изпълнение на доставката на услугата ще се определи съобразно разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и ще бъде на територията на страната, в която получателят е установил независимата си икономическа дейност. И в този случай мястото на изпълнение на доставката на услугата ще бъде на територията на Македония.
В тази връзка, за … ЕООД, в качеството му на доставчик не възниква задължение за начисляване на данък.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *