ППЗДДС, чл.78, aл. 1,ЗДДС, чл.114, aл. 1, т. 4,ЗДДС, чл.114, aл. 1, т. 5

Изх. № 53-02-243/19.07.2011 г.
ЗДДС, чл.114, ал.1, т.4 и 5
ППЗДДС, чл.78, ал.1
В запитването е посочено, че от 22.06.2011 г. … ООД е регистрирано по ДДС. В тази връзка е поставен въпросът дали при издаване на ДДС фактури трябва да се продължи номерацията на досегашния кочан или следва да започнете отначало от 0000000001?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
В чл.114 от ЗДДС са регламентирани задължителните изисквания към съдържанието на фактурата. В ал.1, т.4 като задължителен реквизит е посочено, че фактурата трябва да съдържа име и адрес на доставчика; в т.5 – идентификационен номер по чл.94, ал.2 на доставчика, съответно номера по чл.84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
Съгласно чл.78, ал.1 от ППЗДДС, бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл.97а, чл.99, чл.100, ал.2 и чл.152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;
2. гриф „оригинал” на първия екземпляр;
3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;
4. идентификационен номер по ДДС по чл.94, ал.2 от закона.
В връзка с гореизложеното, бланките на фактурите, които са използвани преди регистрацията на дружеството по ДДС, не могат да бъдат използвани и след това, тъй като в тях ще липсва като задължителен реквизит «идентификационен номер на лицето, което ще ги издава», посочен като изискване в чл.78, ал.1 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *