прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_ 94-00-20/09.04.2014 г.
Чл.55 от ЗДДФЛ;
Чл. 103, ал.2 от ДОПК
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № ….2014 г.. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Вие получавате доходи от наем. Подали сте декларация по чл.55 от ЗДДФЛ (Образец 4001) за трето тримесечие на 2013 г. В декларацията поради техническа грешка сте вписала размера на дължимия авансов данък за съответния период в колона 3 – платец на дохода, вместо в колона 4 – получател на дохода. Това Ви възпрепятствада подадете годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013 г., тъй като информационната програма показва, че дължимият данък за трето тримесечие не е внесен.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Какви действия следва да предприемете за да отстраните несъответствието в подадената декларация?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
При допускане на техническа грешка в подадена декларация за дължимданък за съответния период, следва да подадетемолба свободен текст в компетентната териториална дирекция на НАП, вкоято да посочите допуснатата неточност.
В случаите, когато е подадена декларация по ЗДДФЛ с несъответствия между съдържанието на декларацията и изискванията за попълването й, органите по приходите могат да поканят подателя на основание чл. 103, ал.1 от Данъчно –осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) да отстрани в 14-дневен срок несъответствията между данните в подадената декларация и данните, получени от органите по приходите. Несъответствието се отстранява с подаване на нова декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ДОПК.
Приложеното писмо следва да се приеме от ТД на НАП София като молба за коригиране на декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2013 г. на основание чл.103 от ДОПК.
Декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ, следва да се подаде до 30.04.2014 г., независимо дали са подавани и какво е съдържанието на декларациите по чл. 55 от ЗДДФЛ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка на Европейския съюз

Изх. № 02-01-16Дата: 02.07.2014 год. Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(д)Относно: здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка

Изх.№ 26-Е-456

Изх.№ 26-Е-456Дата: 19.07.2019 год. ДР на ЗДДС, §1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 25, ал. 2;ДР на Наредба №Н-18, §1, т. 1. ОТНОСНО: Въпроси във връзка

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по организиране на мероприятие с развлекателен характер, предлагана на туроператори

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по организиране на мероприятие с развлекателен характер, предлагана на туроператори