fbpx

Правила за подаване на данни към НАП за доставки на течни горива;

ОТНОСНО:Правила за подаване на данни към НАП за доставки на течни горива;
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице има намерение да търгува с горива на едро. Тъй като не разполагате със собствена или наета бензиностанция, възнамерявате Вашите клиенти – юридически лица, да зареждат с горива директно от бензиностанция – трето лице. Контрол на заредените количества ще осъществявате с карти или чрез ведомост за всеки клиент, в която ще се отразяват ежедневните зареждания по видове горива, количества и единични цени. От друга страна, доставката от бензиностанцията към съответните клиенти – юридически лица, ще се документира с издаване на фискална касова бележка от ЕСФП при всяко едно зареждане и фактура към представляваното от Вас юридическо лице в края на всеки месец. Посочвате, че бензиностанцията е краен разпространител на горивата, но документално получател по доставката е представляваното от Вас юридическо лице, като същото ще издава фактура на крайния потребител – съответното юридическо лице с известна надценка, която ще представлява печалба за Вас от тази дейност.
В тази връзка задавате следните въпроси:
1. С новите правила за подаване на данни към НАП за доставки на течни горива от доставчици/ получатели на течни горива, съгласно чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност, ще трябва ли да се отчитат тези доставки в информационна система „Контрол на горивата“ и ако да, какви документи следва да се подават?
2.Има ли и други режими от данъчна гледна точка, които трябва да спазватевъв връзка с това?
Във връзка с фактическата обстановка посочена от Вас в Запитването и поставените в тази връзка въпроси, и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност, изразяваме следното принципно становище.
По Първи въпрос:
Промяната на Закона за данък върху добавената стойност със ЗИД на ЗКПО, обн. с ДВ бр.95 от 8 декември 2016 година, касаеща доставчиците на течни горива е в нормата на чл.118, ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност, която е отменена, считано от 01.01.2016 година. Същата правна норма касаеше доставчиците или получателите на течни горива – петролни бази, когато за същите бяха изпълнени кумулативно изискванията, изброени в т.1, 2, 3 и 4 на чл.118, ал.7 (отм.).
Поради което, за тези лица, считано от началото на 2016 година ще са налице изискванията на разпоредбите на чл.118, ал.1 и 6 от материалния закон, като за тях е предвиден в Параграф 21 на ЗИДЗКПО и шестмесечен период, в който да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.118 от ЗДДС.
Видно от изложеното по този въпрос, отмяната на нормата на чл.118, ал.7 от материалния закон, считано от 01.01.2016 година се отнася за лицата – получатели и доставчици на течни горива, които са петролни бази по смисъла на определението дадено с текста на параграф 1, т.68 от ДР на ЗДДС (отм.).
Във връзка с гореизложеното, Ви обръщаме внимание, че съгласно изискванията на чл.118, ал.10 във връзка с ал.6 на същата правна норма от материалния закон, данъчно – задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставените/получените количества горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.Изключения от това изискване са предвидени в текста на Алинея 11 на същата правна норма на Закона, а именно: данни по чл.118, ал.10 не се подават, когато:
-Горивата, предмет на доставките са под режим на отложено плащане на акциз;
-Доставените количества течни горива от доставчика, за които са подадени данни пред Агенция „Митници“, че същите са освободени за потребление по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
-Доставките, които са отчетени чрез електронната система с фискална памет на съответния доставчик;
-Доставките от получателя, които са отчетени от доставчика чрез електронна система с фискална памет и получателят е краен потребител;
-Доставките от получателя, които е отчел като получени чрез електронната си система с фискална памет.
Съгласно изложената фактическа обстановка от Вас в запитването не става ясно по какъв начин и как ще се отчитат (чрез чий ЕСФП) закупени и продадени горива. С оглед и на обстоятелството, че не сте предоставили евентуален договор с конкретната бензиностанция, от който да е виден начина, реда и условията на отчитане на получените от Вас течни горива, не бихме могли да предоставим конкретен отговор на поставения въпрос.
По Втори въпрос:
Предвид неясната фактическа обстановка и изложеното по – горе, считаме, че не бихме могли да предоставим конкретен отговор и на втория въпрос от Ващето запитване.
В случай, че представляваното от Вас юридическо лице предостави допълнителна информация по поставените в горепосоченото запитване въпроси, като писмени договори и споразумения, Приходната администрация запазва правото си да предостави конкретно становище при евентуално поискване на такова от Ваша страна.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния статус на българските граждани, участници в секционни избирателни комисии (СИК ) в чужбина

Изх.№ М-94-Д-253Дата: 29.10.2019 год. ЗЗО, чл. 33; ЗЗО, чл. 39, ал. 1; ЗЗО, чл. 39, ал. 6. ОТНОСНО: предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния статус на българските граждани, участници в секционни избирателни комисии (СИК ) в чужбина Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-94-Д-253#2 от 10.07.2019 г. по описа на Централно управление на

НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 2,КСО, чл.4,КСО, чл.6,КСО, чл.10,ЗЗО, чл.33,ЗЗО, чл.34,ЗДДФЛ, чл.4,ЗДДФЛ, чл.45,ЗДДФЛ, чл.75,ЗДДФЛ, т. 26, буква и, параграф 1

2_ 810/22.04.2010г.чл.4, 6, 10 КСОчл.33, 34 ЗЗОчл.2, ал.2 НООСЛБГРЧМЛчл. 4, 45, 75, §1, т.26, б.”И” ЗДДФЛРегламент (ЕО) №883/204, 987/2009 наЕвропейския парламент и на СъветаВъв връзка с писмено запитване, подадено в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, отдел отдел „Данъчно – осигурителна практика”, заведено с., Ви уведомявам, следното:От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно,

ЗДДС, чл.9, aл. 4, т. 1,ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 1

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-30/ 08.02.2016г.Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано в Кърджали и е земеделски производител. Развива дейността си в Хасковска област. Продукцията – зърно, се съхранява в лицензирано зърнохранилище в гр.Харманли. Фирмата има работни обекти в 5 населени места. Двамата управители живеят в Кърджали и всекидневно пътуват

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на бунгала

.№ 08-Ц-3 #3 Дата: 04.11.2011 г.ЗДДС, чл. 12;ЗДДС, чл. 45, ал. 3;ЗДДС, чл. 45, ал. 7;ДР на ЗДДС, § 1, т. 5.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на бунгалаС Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………. г. е изложена следната фактическа обстановка:За жилищни нужди

Прилагането на чл. 27 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 24-34-178Дата:16.04.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 27, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 27, ал. 2.Относно: Прилагането на чл. 27 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица По повод Ваше писмено запитване до ТД на НАП …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП за становище по първия поставен въпрос, заведено с вх. № 24-34-178

въпроси свързани с прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ, и по конкретно внасяне на авансов данък, върху изплатен наем от юридическо лице на физически лица,Ви уведомявам следното:

5.Изх.№ 20-00-241/13.06.2011г. ЗДДФЛ чл. 45, ал.4, относно въпроси свързани с прилагане разпоредбите наЗДДФЛ, и по конкретно внасяне на авансов данък, върху изплатен наем от юридическо лице на физически лица, Ви уведомявам следното:Дейността отдаване под наем на недвижимо имущество не е изрично заложена в разпоредбите на чл. 1 ал. 1 от ТЗ, а именно, физическите лица

Облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия.

Относно: Облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия. В Дирекция „ОДОП” – ………… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………………/30.09.2013 г. относно облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По съребрена линия е

НАРЕДБА Н-18, чл.7, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.18, aл. 4,НАРЕДБА Н-18, чл.18, aл. 5,ЗДДС, чл.118, aл. 1

5_ 23-22-1241/04.07.2012 г.Чл. 118, ал. 1 от ЗДДСЧл. 7, ал. 1 и чл.18, ал. 4 и 5 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ Фактическа обстановка:В магазин, собственост на ЕТ е монтирано фискално устройство (ФУ) с осигурена дистанционна връзкас Националната агенция за приходите (НАП). Поради смяна на собственика на търговския обект и на ФУ предстои

Scroll to Top