право на данъчен кредит за експлоатационни разходи на товарен автомобил по ЗДДС

2_494/15.07.2019г

ЗДДС: чл.70, ал.1, т.4 и т.5
ЗДДС: чл.71, т.1

ОТНОСНО: право на данъчен кредит за експлоатационни разходи на товарен автомобил по ЗДДС

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №…………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва селскостопанска дейност – отглеждане на зърнени и маслодайни култури. Регистрирано е като земеделски производител в ОД Земеделие и притежава регистрационна карта на земеделски производител. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Притежава товарен автомобил Фолксваген Транспортер, който се използва за закупуване на резервни части и тяхното транспортиране, както и за обиколка на земеделските полета с цел обследване на културите. Към запитването е приложено копие от талона на автомобила, от който е видно, че автомобилът е категория N1 с 4+1 места.
В тази връзка задавате следните въпроси:
1. Какви документи са необходими при транспортирането на резервни части с товарния автомобил, за да бъде признат данъчният кредит за експлоатационните разходи /гориво, ремонт, ГТП и др./, свързани с товарния автомобил?
2. Какви документи са необходими при използването на товарния автомобил за обследване на посевите, за да бъде признат данъчният кредит за експлоатационните разходи /гориво, ремонт, ГТП, и др./, свързани с товарния автомобил? Следва ли да се прилага товарителница в този случай, след като няма товарна дейност?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.68, ал.1, т.1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаеми доставки. По силата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС лицето има право да приспадне данъчен кредит за стоките и услугите, които се използват за целите на извършваните облагаеми доставки.
На основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 74 от закона, когато:
– е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
– стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
– Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
За нуждите на типовото одобряване на пътните превозни средства, съгласно чл. 149, т. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, в категория N са поставени „моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари“. ЗДвП, в зависимост от предназначението си, определя като товарни тези автомобили, които се използват за превозване на товари, а като специални тези с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.
Предвид изложената фактическа обстановка товарният автомобил Фолксваген Транспортер не попада в ограниченията на чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС и за последващите експлоатационни разходи, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит при спазване на общите разпоредби на ЗДДС.
Съгласно изискванията на чл.71,т.1 от ЗДДС, за да упражни право на приспадане на данъчен кредит за покупка на стоки или услуги предназначени за товарен автомобил, регистрираното лице следва да притежава данъчен документ (фактура или известие към фактура), съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред. ЗДДС не регламентира други доказателства, но по силата на чл.123 от ЗДДС данъчно задължените лица са длъжни да поддържат достатъчно подробна документация, която да установява техните задължения и да създава надеждна одитна следа между счетоводният документ и доставката. Такава документация може да бъде поддържането на дневни или седмични отчети за изминати километри и маршрути, както и продължителност на ползването на автомобила.
Използването на автомобила за целите на независимата икономическа дейност на дружеството следва да бъде удостоверено със всички относими и налични доказателства – документи за придобиване на стоки и резервни части за предприятието, във връзка с което е ползван автомобила, пътни листи, пътна книжка, в които е отразен маршрута от едно място до друго място и др. подобни.
На основание чл.4 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR), с товарителница се установява договор за превоз, предвид което при липса на възложен превоз на превозвач CMR не се съставя.
В случаите, в които автомобилът се използва и за лични нужди на ДЗЛ, на собственика, на работниците или служителите или най-общо казано за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето, на основание чл.9, ал.3, т.1 от ЗДДС е налице безвъзмездна, приравнена на възмездна облагаема доставка на услуга по предоставянето за ползване на автомобила. Данъчната основа на тази доставка следва да бъде определена съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗДДС. При определяне на данъчната основа следва да се съобразите с указание на изпълнителен директор изх.№ 20-00-15/22.01.2016г. относно данъчното третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на ДЗЛ, на собственика, на работниците и служителите, което можете да намерите в системата „Въпроси и отговори“ на страницата на НАП.
Следва да имате предвид, че считано от 01.01.2017г. по силата на чл.71б от ЗДДС, за различни от недвижими имоти стоки, които биха били дълготрайни активи (напр. превозни средства) и които ще се използват едновременно от регистрираното лице, както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за лични нужди на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност, възниква право на данъчен кредит само за частта от начисления данък, съответстваща на използването на актива за независимата икономическа дейност. Частта от начисления данък се определя по реда на чл. 71а от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар