Право на данъчен кредит за строително-монтажни дейности по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за строително-монтажни дейности по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-2/ 24.02.2021 г. относно правото на данъчен кредит за извършени разходи по строително-монтажни дейности по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, през 2020 година Община М кандидатства за кредит от Фонд Флаг за реализацията на проект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс – консервационна реставрация на съществуваща сграда – минерална баня“ в УПИ – Х – … в кв.2 на с. …., Община М“. Заемният ресурс е одобрен на база финансов анализ за последващото развитие и експлоатация на комплекса в рамките на 10-годишен период.
Към настоящия момент Общината изпълнява проекта и извършва основен ремонт на сграда на минерална баня в с. ….. чрез възлагане на външна фирма – изпълнител. Целта е след приключване на строително-монтажните дейности до месец май 2021 година, Общината да започне да предоставя срещу заплащане на населението и на туристи разнообразни услуги на територията на банския комплекс. Таксите за предвидените услуги са образувани с данък върху добавената стойност, като същите са приети в рамките на одобрения от Фонд Флаг финансов анализ.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
Има ли Общината право на данъчен кредит за фактурите, издадени към нея от фирмата- изпълнител за извършвания ремонт?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, регистрираното по същия закон лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – също регистрирано по закона лице, му е доставил или предстои да му доставки, когато същите стоки и услуги се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Във връзка с гореизложеното, за да се определи дали ще е налице право на данъчен кредит за Общината по фактурите за разходите, свързани с извършвания ремонт на обекта, следва да се установи дали обектът, за който те са предназначени, ще се използва за извършването на облагаеми доставки от регистрираното лице – Общината.
В горепосоченото запитване сте посочили, че представляваната от Вас община възнамерява да започне да предоставя срещу заплащане на населението и на туристи разнообразни услуги на територията на съответния обект – предмет на строително-монтажните работи. Поради тази причина, считам, че общината може да упражни правото на данъчен кредит по фактурите за разходи на стоки и услуги, във връзка с извършването на строително-монтажните дейности.
Обръщам внимание, също така, че правото на данъчен кредит в посочения по-горе случай ще е налице, когато не са налице някои от ограниченията, посочени в текста на чл. 70, ал. 1 т. 1-6 от материалния закон и са налице условията за това, регламентирани с текста на чл.71, т.1 и чл. 72 от същия нормативен акт.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар