право на данъчен кредит за поддръжка на лек автомобил

Изх. № 24-30-8
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: право на данъчен кредит за поддръжка на лек автомобил
Уважаеми господин,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-30-8/25.01.2007 г..Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването, „…“ ООД притежава леки автомобили, които използва за пренасяне на кабели, стълби и други материали, във връзка с включване на абонати и отстраняване на аварии. Поставеният въпрос е относно правото на приспадане на ДК за горивата на автомобилите.
Доставките, за които регистрирано по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с разпоредбите на чл. 69, ал.1 от закона. Съгласно чл.69, ал,1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
В същото време, в закона са предвидени определени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, изброени в чл.70 от закона.
Предвид разпоредбата на чл.70. ал.1. т.4 и т.5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства.
В чл.70. ал.2, т.1 на ЗДДС е посочено, че алинея 1. т.4 и 5 не се прилагат, когато превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
В конкретния случай, видно от запитването „…“ ООД не извършва такива доставки.
Предвид гореизложеното, за фирмата не възниква право на приспадане на данъчен кредит за поддръжката на леките автомобили, съгласно разпоредбите на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар