прилагане на глава 19, Раздел I от ЗКПО при продажба на предприятие на едноличен търговец

Изх. № 24-34-267 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: прилагане на глава 19, Раздел I от ЗКПО при продажба на предприятие на едноличен търговец
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № /30.03.2007г., изразявам следното становище:
Въпросът, който поставяте се отнася до следното:
Следва ли при продажба на предприятие на едноличен търговец на еднолично дружество с ограничена отговорност, извършена през 2007г., да се приложат изискванията на разпоредбите на чл.112 – чл. 115, чл.117 и чл.119 от глава 19, Раздел I от ЗКПО. Собственикът на капитала на дружеството е физическо лице, което е собственик и на едноличния търговец, който се заличава след продажбата.
Редът за определяне на облагаемия доход при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване на същия е регламентиран в разпоредбата на чл.ЗЗ, ал.10 от ЗДДФЛ, съгласно която в този случай облагаемият доход представлява положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.
Цитираните в запитването разпоредби от ЗКПО се отнасят до преобразуване на търговски дружества и кооперации, като единствено разпоредбата на чл.119, ал.2 от същия закон намира приложение и в случаите на продажба на предприятие на ЕТ. Същата обаче не създава задължение за данъчно облагане за последния данъчен период, а предвижда забрана за правоприемника (ЕООД) да пренася загуби, формирани от отчуждителя (предприятието на ЕТ).
//

Оценете статията

Вашият коментар