право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки

Изх. №
3_1522/13.08.2018 г.

ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 71, т. 3;
ППЗДДС, чл. 56, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 56а, ал.1

ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД осъществява авиохимически работи в селското стопанство. В тази връзка за дейността си внася резервни части за ремонт на хеликоптери от САЩ. През 2017 г. е осъществен внос на части по 3 бр. ЕАД. Стоките са поставени под режим допускане за свободно обращение и са освободени от ДДС при внос от митническите органи. Относно освобождаването на тези стоки от ДДС дружеството е представило всички изискани от митническите служители документи. Като основание за освобождаване е представено писмо на началника на Митница … рег. № ….от ……2014 г., с което „А“ ЕООД е уведомена, че съгласно чл. 58, ал. 1, т. 8 от ЗДДС към 17.04.2014 г. „освободен от данък е вносът на: …въздухоплавателни средства, плавателни съдове, както и на резервни части за тях, с изключение на тези за спортни и развлекателни цели“. Текстът на тази разпоредба е изменен и обнародван в Държавен вестник бр. 97/2016 г., като влезлият в сила от 01.01.2017 г. текст предвижда, че освободен от данък е вносът на въздухоплавателни средства и плавателни съдове по чл. 31, т. 7, както и на резервни части за тях. Облагаема доставка с нулева ставка съгласно чл. 31, т. 7 от ЗДДС е доставката на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, и на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“. „А“ ЕООД не извършва международни рейсове.
На 00.06.2018 г. съгласно Решение № …./00.05.2018 г. на Митница …., Уведомления за вземане под отчет с №№ … от Митническо бюро …. „А“ ЕООД е заплатило дължимия ДДС по горепосочените ЕАД от 2017 г.
Във връзка с горното са поставени следните въпроси:
1. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за горепосочените доставки и в какъв срок следва да се упражни?
2. В случай, че е налице право на приспадане на данъчен кредит, какъв документ трябва да се посочи в дневника за покупките?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.58 от 13 юли 2018г.) е изразено следното становище:
Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС възниква и се упражнява по общите правила на чл. 69, при ограниченията на чл. 70, при условията на чл. 71 и в срока по чл. 72 от закона. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, когато стоките се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки и не попадат в ограниченията на право на приспадане на данъчен кредит, предвидени в чл. 70, лицето има право да приспадне начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от същия закон.
Изрично в разпоредбата на чл. 71, т. 3 от ЗДДС е посочено, че в случаите на внос по чл. 16 от закона лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит при условие, че:
– притежава митнически документ за внос, в който същото е посочено като вносител и
– данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона.
Тези две условия трябва кумулативно да бъдат налице, за да се упражни правото на данъчен кредит от лицата, осъществили внос.
Съгласно чл. 90, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС „Внасяне на данъка при внос на стоки”, в случаите по чл. 16 от закона вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи данък в държавния бюджет, както следва:
– по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса;
– по сметка или в касата на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, когато вносителят е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец.
Данъкът не може да се прихваща от органите по приходите или митническите органи с други задължения /чл. 90, ал. 2 от ЗДДС/.
По силата на чл. 56, ал. 1, изр. първо от ППЗДДС, право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, посочващ данъчно задълженото лице като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък върху добавената стойност или даващ възможност за изчисляването на тази сума.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, което предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем, или в един от следващите 12 данъчни периода. Правото на приспадане на данъчен кредит, според ал. 2 на същата разпоредба, се упражнява, като лицето:
1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
В редица случаи митническият орган издава административен акт при промяна на данъчната основа при внос, която промяна е настъпила след датата на разрешението за вдигане на стоките, документиран съгласно чл. 56, ал. 1 на ППЗДДС. За тази промяна митническият орган издава административен акт /обикновено Решение/, който може да бъде както за увеличаването, така и за намаляването на данъчната основа по вноса.
Съгласно чл. 56а, ал. 1 от ППЗДДС, когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките начислят и вземат под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност, вносителят – регистрирано по закона лице, упражнява правото си на данъчен кредит за допълнително начисления и платен данък чрез включване на взетото под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност и административния акт, издаден от митническия орган, в дневника за покупките за данъчния период, през който този документ е получен от вносителя, или за един от следващите 12 данъчни периода.
Видно от изложеното в запитването и приложените документи, при извършен последващ контрол на „А“ ЕООД от митническите органи е установено, че по 3 бр. ЕАД за допускане за свободно обращение от 2017 г. не е налице основание за освобождаване от данък върху добавената стойност съгласно чл. 58, ал. 1, т. 8 от ЗДДС, тъй като в периода на доставките на резервни части за хеликоптери в посочените декларации не са осъществявани международни полети с въздухоплавателни средства, собственост на авиационен оператор „А“ ЕООД. Съгласно т. 1 от Решение № …/00.05.2018 г. на началник на Митница …. на основание чл. 54, ал. 1 от ЗДДС възниква задължение за ДДС по посочените ЕАД на датите, на които са възникнали митническите задължения, т.е. на датите, на които са приключили митническите формалности. Данъкът при внос е начислен от митническите органи по реда на чл. 56 от ЗДДС като общата сума за вземане под отчет и събиране на ДДС е в размер на ……… лв. /т. 2 от решението/.
Следва да се има предвид, че по отношение на възникналото митническо задължение за ДДС в резултат на последващ контрол от страна на органите на Агенция “Митници” дружеството ще има право да упражни данъчен кредит за установения допълнително данък върху добавената стойност за този внос. За да упражни правото си на данъчен кредит същото следва да включи взетото под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност и административния акт, издаден от митническия орган, в дневника за покупките за данъчния период, през който този документ е получен от „А“ ЕООД, или за един от следващите 12 данъчни периода.

5/5

Вашият коментар