Право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Относно: Право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-74 от 12.03.2021 г., относно право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил по реда на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е товарен автомобилен транспорт. Транспорта на стоките се осъществява както на територията на страната, така и от територията на страната до територията на друга държава членка или трета страна. Част от клиентите, на които се извършват транспортните услуги са дружества с регистрация в България и съответно превоза на стоката тръгва от България. Клиентите разполагат с по няколко производствени и складови бази в един или различни градове. Технологията на работа изисква влекачите и ремаркетата да престояват по няколко дни при клиентите за осъществяване на товаро-разтоварни дейности. Същевременно, в не малко случаи различните транспортни курсове са без времево прекъсване или с прекъсване от малък брой дни, поради което е нецелесъобразно превозните средства да се прибират до Стара Загора за смяна на водача. За целта, дружеството иска да закупи лек автомобил, който да бъде използван за превозване на водачите от различни точки на страната, за пренасяне на документи и т.н. – дейности, свързани с основната дейност на дружеството.
В запитването са поставени следните въпроси:
1. Има ли право на данъчен кредит дружеството за закупен лек автомобил, съответно гориво, смазочни материали и резервни части?
2. С какви транспортни документи следва да се отчитат направените превози на шофьорите?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Правото на данъчен кредит ще е налице, когато са изпълнени предпоставките, регламентиращи това право, предвидени в Глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДДС. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Видно от цитираната разпоредба, за да е налице право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, същите следва да бъдат използвани за извършване на облагаеми доставки.
На основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС /в сила от 01.01.2013 г./, право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 и 74 от закона, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.
Понятието „лек автомобил“ е дефинирано в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС. „Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
В същото време в чл. 70, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗДДС е предвидено изключение от това правило, като са посочени случаите, в които не се прилагат разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС, а именно: 
1. превозните средства /мотоциклет или лек автомобил/ се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба; 
5. превозните средства /мотоциклет или лек автомобил/ се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1 – 4, в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1 – 4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.
Понятието „основна дейност“ е дефинирано в § 1, т. 18а от ДР на ЗДДС. „Основна дейност“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.
Предвид гореизложеното и доколкото няма данни, че извършвате посочените в т. 1 – 4 на чл. 70, ал. 2 от ЗДДС дейности с лекият автомобил, право на приспадане на данъчен кредит за същият не е налице.
На основание чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, не е налице право на данъчен кредит и за стоките или услугите предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

5/5

Вашият коментар