прилагане на чл. 64 от ЗДДС Уважаема госпожо,

Изх. № 24-31-401……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: прилагане на чл. 64 от ЗДДС
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-401/10.12.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно изложеното в писмото Ви „………“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва ВОП на акцизни стоки от Холандия. На основание чл. 84 от ЗДДС, дружеството начислява ДДС, като издава протокол по чл. 117 от с. з. Транспорта на акцизните стоки се извършва от фирма установена в Швейцария.
Във връзка с така изложените факти поставяте следните въпроси:
1. Следвали транспортнатауслугада се включи в данъчната основа на вътреобщностното придобиване на акцизните стоки?
2. Следва ли фактурата за транспортните услуги да намери отражение в дневника за покупка и дневника за продажби?
Предвид непълно описаната фактическа обстановка, на поставените въпроси изразяваме следното принципно становище:
В случай, че дружеството, във връзка с извършеното ВОП на акцизни стоки е получател на услуга по транспорт на стоки от Холандия към България, с доставчик лице, което не е установено и регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, мястото на изпълнение на транспортната услуга, следва да се определи съобразно разпоредбите на чл. 22 от ЗДДС. Съгласно основният принцип залегнал в чл. 22, ал. З от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва, в случая Холандия. Тогава, когато получател е лице регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, различна от държавата членка където транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационният номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата, съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗДДС.
В случая, ако услугата по транспорт на стоки е оказана на получателя под идентификационния му номер по ДДС, издаден в България, то тогава мястото на изпълнение ще е на територията на страната. Предвид обстоятелството, че доставчикът на транспортната услуга е лице, което не е установено и не е регистрирано за целите на ДДС в страната или в друга държава членка, разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. З от ЗДДС няма да намери приложение и за получателя няма да възникне задължение да начисли ДДС за услугата.
Съгласно чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, всяко регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да отразява получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до третия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 .
В закона не са предвидени изключения, поради което в дневника за покупки следва да бъдат отразени и фактурите, с които са документирани транспортните услуги.
По отношение на вътреобщностното придобиване на акцизни стоки, данъчната основа се определя по реда на чл. 26 от ЗДДС, т.е. по общия законов ред, като към нея съгласно чл. 64, ал.З от ЗДДС, се включва и дължимият или платен акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани. Съгласно чл. 26 от ЗДДС, данъчната основа се определя на база възнаграждението, дължимо или получено от доставчика във връзка с доставката, без ДДС и се увеличава с елементите посочени в ал. З на с.р. С оглед разпоредбата на чл. 26, ал. З, т. З от ЗДДС, данъчната основа на ВОП на акцизни стоки ще се увеличи с разходите за транспорт, като съпътстващ разход, когато транспорта е пряко свързан с доставката на акцизни стоки и е фактуриран от доставчика на придобиващия.
С уважение,
Изпълнителен директор на ‘

Оценете статията

Вашият коментар