право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52,
Изх. № М-24-37-12
Дата: 09.03.2015 год.
ЗДДС, чл. 69;
ЗДДС, чл. 72;
ЗДДС, чл. 126, ал. 3, т. 2.
Относно: право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-37-12/12.02.2015 г., е изложено следното:
Община .. е подала уведомление с вх. № … по описа на ТД на НАП – .., с което се иска извършване накорекциив дневниците за покупки на общината за данъчни периоди, описани в приложена към уведомлението справка.
Община .. е регистрирано по ЗДДС на 11.06.2008год. Същата е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр…”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Уведомлението е подадено във връзка с писмо на Главна дирекция „Оперативна програма – околна среда“, изх. №…, изпратено по повод тълкуване на Указания №УК-1/15.01.2014 г. и №91-00-137/24.03.2014 г. на министъра на финансите за разяснения по прилагането на ЗДДС за възстановяване на ДДС от НАП и определянето му за допустим разход по оперативните програми. До момента на получаването на указанията на Управляващия орган ОПОС, както и в бюджета на проекта, ДДС е определен за допустим разход по оперативната програма и невъзстановим по реда на ЗДДС.
Съгласно изложеното в писмо № 08-00-4065/21.11.2014 г., с изменение на Закона за водите (ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) в сила от 03.12.2013 г., общините предоставят експлоатацията на ВиК инфраструктурата на ВиК оператори чрез договори, сключени по Закона за водите или Закона за концесиите. По силата на тези договори е налице бартер, при който дейността на общината е облагаема по ЗДДС, при което за получените стоки и/или услуги възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС, т. е. разходът е недопустим за финансиране по ОПОС. С указанията на МФ е установена недопустимостта на разходите за ДДС по проекти от приоритетна ос 1, поради което следва преустановяване възстановяване на ДДС от страна на ОПОС по водните проекти от приоритетна ос 1 и бенефициентите следва да предприемат незабавни действия за възстановяване на ДДС по реда на ЗДДС и ППЗДДС в съответствие с дадените разяснения в Указание УК-1/15.01.2014г. на МФ.
Към подаденото уведомление Община …е приложила справка, в която са посочени 20бр. фактури за разходи по проект „Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. .., издадени през периода от 07.03.2013 г. до 01.10.2014 г., като е посочено име и ДДС номер на контрагентите, номер и дата на документа, подадена стойност без право на ДК –6 699 115.71 лв., ДО с право на пълен ДК – 5 582 596.43 лв. и ДДС с право на пълен ДК – 1 116 519.28лв.
Предвид изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. За Община .. възниква ли право на данъчен кредит за посочените в справката към уведомлението вх.№ от 19.12.2014г. 20 бр. фактури и в кой данъчен период?
2. По какъв начин следва да бъде упражнено правото на приспадане на данъчен кредит – по реда на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС или чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват или ще се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта или безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и/или услуги.
В тази връзка и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато получени от Общината доставки на стоки и/или услуги се използват или ще се използват за облагаемата й дейност, при отсъствие на ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от същия закон, право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за тези доставки ще е налице.
Периода за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит е определен в разпоредбата на чл. 72 от ЗДДС. Регистрирано по ЗДДС лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода, като включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период и посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
В чл. 126, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС е уреден начинът на извършване на корекции надопуснати грешки в подадени декларации вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри, когато същите грешки са установени след изтичането на срока за подаване на декларациите.
В случаите, когато грешката се дължи на неотразяване в отчетните регистри на документи, същата се коригира от лицето чрез извършване на необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включване на неотразения документ в съответния отчетен регистър за данъчния период на установяване на грешката (чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС).
В случаите, когато грешката се дължи на неправилно отразяване в отчетните регистри на документи, същата се коригира по инициатива на лицето чрез писмено уведомяване компетентния орган по приходите в съответната ТД на НАП, който следва да предприеме действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период (чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС).
При условие, че за получените доставки на стоки и/или услуги от Общината е налице право на приспадане на данъчен кредит и същите са неправилно отразени в отчетните регистри за съответния данъчен период е приложима разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Следва да се има предвид, че независимо от реда за коригиране на грешки, описан в чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, в случай, че лицето е пропуснало срока по чл. 72 от ЗДДС за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит, то правото на данъчен кредит се погасява и последното не може да бъде упражнено чрез извършване на корекции на грешки.
В случая, изложен в запитването, Общината е получател по фактури с дати на издаване до 30.11.2013г. включително (до изменението на Закона за водите) и след тази дата до м.10.2014г. включително, които са отразени без право на приспадане на данъчен кредит в отчетните регистри.
Предвид изложеното, в конкретния случай за получените фактури с начислен ДДС, за получените доставки на стоки и/или услуги, за които данъкът е станал изискуем и съответно е възникнало право на данъчен кредит за общината през данъчни периоди от декември 2013 г. до ноември 2014 г. включително, които са неправилно отразени в дневниците за покупки и справките-декларации за ДДС като такива без право на данъчен кредит е приложима разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. В този случай Общината е уведомила компетентния орган по приходите в ТД на НАП – … с уведомление подадено на 19.12.2014г. с цел предприемане на действия от страна на органите по приходите, който след проверка на основателността на уведомлението предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период, включително чрез изпращане на съобщениепо реда на чл. 103 от ДОПК за подаване на нова справка-декларация за ДДС за същия период.
За данъчните периоди преди декември 2013 г. този ред за упражняване на правото на данъчен кредит от общините е неприложим, поради изтичане на преклузивния срок по чл. 72 от ЗДДС. В този смисъл е трайната практика на ВАС: Решение № 8546 от 26.06.2009г.; Решение № 391 от 09.2009 г.; Решение № 2674 от 26.02.2009 г.; Решение № 4150 от 29.03.2010г.; Решение № 15107 от 17.11.2011 г.; Решение № 723 от 17.01.2011 г.;Решение № 3131 от 05.03.2013 г.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за периодите, за които това право е погасено поради изтичане на срока по чл. 72 от ЗДДС, е уведоменос оглед преценка на необходимостта от въвеждане на преходна норма в ЗДДС, с която да се даде възможност за упражняването му от Общините.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »