право на приспадане на данъчен кредит във връзка Приложението на чл.68 и сл. от ЗДДС

1_20-27-89/15.05.2008
ЗДДС – чл. 68, ал. 1
относно: право на приспадане на данъчен кредит във връзка приложението на чл.68 и сл. от ЗДДС
Уважаеми г-н …..,
Във връзка с Ваше запитване ……., изразяваме следното принципно становище:
По силата на чл.68, ал.1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за:
1. получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;
2. извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;
3. осъществен от него внос;
4. изискуемия от него данък като платец по глава осма.
Съгласно чл.68, ал.2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.
При доставки на територията на страната данъкът става изискуем на датата, на която възниква данъчното събитие за доставка или на датата на получаване на авансовото плащане. Във връзка с чл.25 от ЗДДС данъчното събитие отразява факта, че се извършва доставка на стоки или услуги от данъчно задължено лице, а датата на възникването му е датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
В случаите на чл.6, ал.2 от ЗДДС за доставка на стока се смятат и следните:
?прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стоката в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон срещу обезщетение;
?фактическото предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок;
?фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката; тази разпоредба не се прилага, когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката;
?фактическото предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка.
В тези случаи, съгласно чл.25, ал.3, т.1 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата на фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2от ЗДДС с изключение на случаите по ал.8 от същата разпоредба.
Приложените документи към запитването сочат, че ЕООД е предоставило на ревизираното от Вас лице стока – зърнокомбайн на дата 17,03,2008 г. Във връзка с търговските отношения между тях е издадена фактура на 30,01,2008 г. Не е представен договор за покупко-продажба, а в приложеното Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника като собственник /точки А.2.1, А.2.2. и А.2.3/ е посочено едноличното дружество.
Считаме,че за правилното определяне на задълженията на ревизираното лице следва да съобразите и разпоредбата на чл.12 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника/ЗРКЗГТ/, съгласно която договорите за прехвърляне правото на собственост на самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Легално определение на понятието «самоходна техника»“ е дадено в §1, т.12 от ДР на ЗРКЗГТ. Това са:
а) колесни трактори;
б) верижни трактори;
в) специализирани самоходни машини;
г) всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство.
Ако събраните в хода на ревизията писмени доказателства сочат, че е налице самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW, то тогава за да е осъществено прехвърляне на правото на собственост върху стоката ще е необходимо наличие на сключено писмено съглашение/договор/ между страните с нотариална заверка на подписите им. В тази хипотезата, ако липсва договор, следва да се приеме, че с издадената фактура не е извършено прехвърляне собствеността върху вещта, а са налице предварителни договорености за покупко-продажбата на зърнокомбайна.
Когато се установи, че фактурата е издадена преди настъпването на данъчното събитие или датата на авансовото плащане, но има последващо авансово плащане то това валидира така издадената фактура и на лицето следва да се признае правото на данъчен кредит. Когато към момента на издаване на ревизионния акт не е настъпило данъчно събитие, съответно авансово плащане, то правото на данъчен кредит на ревизираното лице следва да бъде отказано, тъй като това право произтича от факта на извършена облагаема доставка или авансово плащане по облагаема доставка, но не и от самото издаване на фактура.

Оценете статията

Вашият коментар