прилагане на Закона за местните данъци и такси – чл.9, ал.1 и чл.62

Изх. № 94-И-51
Дата: 10.04.2008 год.
Относно: прилагане на Закона за местните данъци и такси – чл.9, ал.1 и чл.62
В отговор на молбата, в която възразявате срещу определените Ви задължения за такса за битови отпадъци за притежаван от Вас имот – къща, намираща се в с. ……….. обл. ………… , Ви уведомяваме:
От началото на 2006 г. компетентността по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси е предоставена на служителите на общинските администрации /чл. 4, ал. 1 и чл. 6 – чл. 96 ЗМДТ/.
Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно /чл. 62 ЗМДТ/.
За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване и поддържане на депо за битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на териториите за общественно ползване /чл. 63, ал. 1 ЗМДТ/.
Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година /чл.63, ал. 2 ЗМДТ/.
Такса за битови отпадъци се заплаща за всички имоти, разположени в строителните граници на населените места, включително и за незастроени. Размерът на таксата е диференциран в зависимост от вида на услугите, които се предоставят в района на местонахождение на имота, в съответствие с заповедта на кмета на общината по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща посочените в закона необходими разходи за : осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране и транспортиране на битовите отпадъци, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в населените места.
Законът предоставя в компетентност на общинските съвети определянето и реда за заплащане на таксите, вкл. на таксата за битови отпадъци. За целта общинските съвети издават наредби /чл. 9, ал. 1 ЗМДТ/. С наредбата по чл. 9 общинският съвет определя и реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на такса /чл. 8, ал. 5 ЗМДТ/, както и реда, по който отделни категории граждани се освобождават от заплащане на такса /чл. 8, ал. 6 ЗМДТ/.
С писмо Изх. № М-501-И от 07.01.08 г. община …………… Ви уведомява, че съгласно решение на общинския съвет № 13, прието с протокол № 3 от 18.12.2007 г., в населените места от общината се събира такса само за ползване и поддръжка на сметището и че таксата за този вид услуга са дължи независимо дали имотът се използва или не.
Както вече бе обяснено, с наредбите по чл. 9 ЗМДТ общинските съвети определят както размера на таксата за отделните видове услуги, така и лицата, които се освобождават от заплащане на такса при неползване на услугата през съответната година или през определен период от нея.
Въпросите по определяне наразмера, установяване и събиране на
задълженията за таксата за битови отпадъци са изцяло извън компетентността
министъра на финансите, респективно изпълнителния директор на НАП.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ

.08-А-2Дата:17.10.2011 год.ЗМДТ, чл. 11, ал. 5. относно : Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТВ отговор на поставения въпрос относно прилагането на чл. 11, ал.

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-37-20Дата: 02.12.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; ДР на Наредба № Н-18/2006 г., § 1, т. 19. ОТНОСНО: прилагане на

ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 5,ЗКПО, чл.15

ЗКПО чл.15ЗДДФЛ чл.50, ал.1, т.5 2_197/28.01.2010г.Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” ………. с вх.№…………… Съгласно представената в запитването фактическа обстановка,

Изх. № 26-А-39

Изх. № 26-А-39Дата: 15.05.2020 год. ДР на ЗДДС, §1, т. 84; Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52в, ал. 5; ДР на Наредба №Н-18/2006 г., §1, т.19;