право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил.

Изх. № 23-29-22
16.07. 2013 г.
чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството има сключен договор за оперативен лизинг на лек автомобил, за срок от четири години.
Наемодателят (лизингодател) издава фактура за всяка месечна лизингова вноска, както и за разходите за ремонт и подобрения на автомобила.
Наетият лек автомобил ще се използва от служители на дружеството за транспортиране от местоживеене до месторабота.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Налице ли е право на данъчен кредит за доставката на услуга наем на лек автомобил, както и право на данъчен кредит за поддръжка, ремонт, подобрения и експлоатацията на наетия автомобил?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Измененията и допълненията в разпоредбите на чл. 70 от ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г.засягат правото за ползване на данъчен кредит за доставките, които възникват при наемане на леки автомобили, както и на получени транспортни или таксиметрови услуги, извършвани с наети превозни средства.
Съгласно измененията в текста на чл. 70, ал. 1, т. 4 от закона е отпаднала думата “нает“, която ограничаваше ползването на данъчен кредит в такива случаи.
В тази връзка при наличие на изискванията, регламентирани в чл.68 -71 от закона, за доставките, при които правото на данъчен кредит възниква след 01.01.2013 г., същото може да бъде упражнено по общия ред и срок, включително и правото за ползване на данъчен кредит за стоките или услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наети леки автомобили (чл. 70, ал.1, т. 5 от ЗДДС).
В конкретния случай, следва да имате предвид, че правото на приспадане на данъчен кредит няма да е налице, когато по договор, именуван между страните като договор за наем на лек автомобил са договорени условия, съгласно които се прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността на автомобила и сбора от вноските е практически идентичен на пазарната стойност на автомобилаи по същия, макар да не е предвидено да се прехвърли собствеността на автомобила, впоследствие страните договарят прехвърляне на собствеността.
Относно транспортното обслужване на работниците и служителите, следва да имате предвид, изричната разпоредба на чл. 70, ал. 3, т. 2 от ЗДДС във връзка с чл.70, ал. 1, т. 2 от с.з., че право на приспадане на данъчен кредит ще е налице единствено за безвъзмездни доставки за транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност, при спазване на условията за упражняването му, визирани в чл. 71 и 72 от ЗДДС.
За повече информация Ви уведомяваме, че е публикувано в Интернет страницата (www.nap.bg) на Националната агенция за приходите Указание № 91-00-88/26.06.2013 г. относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка (и представени документи). В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 отДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар