право на приспадане на данъчен кредит за разходи, свързани с експлоатация на леки автомобили във връзка с дейност по отдаване под наем на леки автомобили съгласно разпоредбите на Закон за данък върху

Изх. № М-24-31-111
Дата:02.09.2013 год.
ЗДДС, чл. 23, ал. 4;
ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 1-5;
ЗДДС, чл. 86, ал. 3;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 18а.
Относно: право на приспадане на данъчен кредит за разходи, свързани с експлоатация на леки автомобили във връзка с дейност по отдаване под наем на леки автомобили съгласно разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № ……………..г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, на което една от основните му дейности е отдаване под наем на леки автомобили, е регистрирано по ЗДДС лице.
Въпросите Ви са:
1. Приложима ли е разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС при отдаване на лек автомобил под наем, различен от краткосрочен наем, на чуждестранно физическо лице?
2. Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит за разходите, свързани с експлоатацията на леките автомобили, които се използват в другите дейности на дружеството, ако за период от 12 месеца оборотът от отдаване под наем на леки автомобили надвиши 50 на сто от общия оборот?
3. Ако в следващ 12-месечен период, оборотът от отдаване под наем падне под 50 на сто от общия, отпада ли правото на приспадане на данъчен кредит и от кога?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от ЗДДС (в сила от 01.01.2013 г.), мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване. При определяне местоположението на получателя по доставка на услуга трябва да се съблюдават понятията и критериите, посочени в Глава V, Раздел 1 и Раздел 4, Подраздел 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.
С оглед на горепосоченото, в случаите на доставка на услуга по отдаване под наем на лек автомобил за период по-дълъг от 30 дни, когато получателят по доставката – данъчно незадължено лице е с постоянен адрес или обичайно пребиваване извън територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната и за същата не възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, за стоките или услугите, предназначени за поддръжка, ремонт, подобрение и експлоатация на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали е налице право на приспадане на данъчен кредит, когато леките автомобили се използват и за дейности различни от посочените в т. 1-4 на същата разпоредба при условие, че една или повече от изброените в т.1-4 дейности представляват основна дейност на лицето. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност. Според § 1, т. 18а от ДР на ЗДДС “основна дейност” е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-4 от същия закон дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по закона.
Предвид гореизложеното право на приспадане на данъчен кредит за посочените в чл. 70, ал. 2, т. 5 от ЗДДС стоки или услуги е налице, когато регистрираното лице ги използва, както за визираните в т. 1-4 на същата разпоредба дейности, така и за дейности различни от тях, при условие, че една или повече от изброените в т. 1-4 дейности представляват основна дейност на лицето. Когато стоките и услугите, предназначени за поддръжка, ремонт, подобрение и експлоатация на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали се използват единствено за дейности, различни от посочените в закона право на приспадане на данъчен кредит не е налице.
По трети въпрос:
Когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от посочените в чл. 70, ал. 2, т. 1-4 от ЗДДС дейности е под 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки за предходните 12 месеца преди текущия, правото на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, предназначени за поддръжка, ремонт, подобрение и експлоатация на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали не е налице от началото на месеца, следващ този, през който  не е изпълнено изискването за основна дейност.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
/СТОЯН МАРКОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.113,ЗКПО, чл.117,ЗКПО, чл.125,ЗКПО, чл.126

2_1243/17.10.2014г.ЗКПОчл.113ЗКПОчл.117ЗКПОчл.125ЗКПОчл.126В писмено запитване, заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” …………. с вх.№………….., са поставени следните въпроси:1.При преобразуване на дружество чрез вливане приемащото дружество

документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-124Дата: 23.05.2019 год.ЗДДС, чл.113 ОТНОСНО: документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление

Възстановимост на ДДС при реализация на проект Информационен център Europe Direct – …”, финансиран от Представителството на Европейската комисия в България;

Относно: Възстановимост на ДДС при реализация на проект „Информационен център Europe Direct – …”, финансиран от Представителството на Европейската комисия в България;Съгласно визираната фактическа обстановка

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” – ………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./19.04.2013 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На

Данъчно облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност на доставка на обща туристическа услуга

ОТНОСНО: Данъчно облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност на доставка на обща туристическа услуга В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване