преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-24-31-108
Дата: 08.02.2013 год.
ЗКПО, чл. 189б
Относно: преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-31-108/12.12.2012 г., в което сте посочили, че за данъчната 2011 г. дружеството е декларирало преотстъпен данък в размер на 25 000лв. През месец ноември 2012 г. еизвършено авансово плащане в размер на 60 000лв. за покупка на сеялка, за което е издадена фактура. При условие, че доставката на сеялката се забави и тя бъде получена през месец януари 2013 г., съответно и фактурата за придобиването й също е издадена през януари 2013 г., възниква следният въпрос:
При тези обстоятелства ще се счита ли авансовото плащане за изпълнение на условието по чл. 189б, ал. 2, т.1 от ЗКПО?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:   
Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регистрирани земеделски производители по реда на чл. 189б от ЗКПО, се ползва, когато едновременно са изпълнени условията, посочени в ал. 2, т. 1 – т. 6 на същия член.
Условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО изисква преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността, посочена в ал. 1 на чл. 189б от закона, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. В случая срока за инвестиране на преотстъпения за 2011 г. корпоративен данък изтича на 31.12.2012 г.
В § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО е дадено определение на понятието „земеделска техника”, а именно: „земеделска техника” за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.
Видно от запитването, до изтичане на срока за инвестиране ще бъде извършено авансово плащане, но няма да има фактическо придобиване на актива, за който е направено това авансово плащане.
Във връзка с гореизложеното следва да се има предвид и съдържанието на понятието „актив”, използвано в разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6от ЗКПО, чрез което се назовават посочените в т. т. 1 на ал. 2 от чл. 189б сгради и земеделска техника. Според т. 4.1 от НСФОМСП – „Общи разпоредби” актив е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.
Активите биват краткотрайни и дълготрайни като предвид характеристиките на сградите и земеделската техника следва да се направи извод, че те попадат сред дълготрайните материални активи, когато отговарят на определени за това условия. По смисъла на т. 2 от СС 16 „Дълготрайни материални активи” това са „установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.
Понятията „установимост”, „притежание” и „икономическа изгода” също са дефинирани в СС 16, както следва:
Установимост означава възможността за определяне на връзката между конкретен дълготраен материален актив и черпенето на икономическата изгода от него, а притежание е правото на предприятието да получава очакваните икономически изгоди от дълготрайния материален актив, което произтича от:
а) придобитите от предприятието съгласно действащото законодателство права върху актива;
б) възможността на предприятието да ограничи достъпа на други до икономическите изгоди от актива.
Икономическа изгода това е постигане (пряко или косвено) в хода на употребата на дълготрайния материален актив на:
а) увеличение на приходите;
б) намаление на разходите.
Както е видно от цитираните разпоредби на счетоводното законодателство авансовото плащане не отговаря на критериите за актив и в частност за дълготраен материален актив доколкото при извършването на авансови плащания не се придобиват права на притежание и на извличане на икономическа изгода.
От гореизложеното следва, че в описания случай няма да бъде изпълнено условието преотстъпеният данък да се инвестира в нова земеделска техника до края на 2012 г., защото за дружеството не е налице основание за отчитане на придобиването на актив, носещ характеристиките на нова земеделска техника.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

социално и здравно осигуряване на собственик на ЕООД, чуждестранен гражданин с отпусната пенсия от Украйна

2_1699/ 06.07.2009 г.КСО-чл.4, ал.3, т.2;чл.4, ал.6НООСЛБГРЧ – чл.1, ал.2 ЗЗО-чл.40, ал.1, т.2ОТНОСНО: социално и здравно осигуряване на собственик на ЕООД, чуждестранен гражданин с отпусната пенсия

Признаване на личните осигурителни вноски за разход на предприятието при заплащане на същите от личната сметка на физическото лице.

Относно: Признаване на личните осигурителни вноски за разход на предприятието при заплащане на същите от личната сметка на физическото лице.Във връзка с постъпило писмено запитване

Облагане на доходи от земеделска земя

ОТНОСНО: Облагане на доходи от земеделска земяВъв връзка с постъпило запитване вх. № ……/21.03.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:Представена е следната фактическа