Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № М-24-31-12
Дата:25.04.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 22а, ал. 1, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 22а, ал. 2.
Относно: Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……………. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” на Националната агенция за приходите
(вх. № …………………), Ви уведомявам следното:
От изложеното в запитването, както и от приложенията към него е видно, че от 2007 г. семейството Ви притежава жилище, закупено с ипотечен кредит. През април 2011 г. сте продали това жилище и след няколко месеца, отново с ипотечен кредит, сте закупили друго жилище. Уточнявате, че към момента на учредяване на ипотеките всяко от жилищата е било единствено за семейството. В тази връзка въпросът Ви е имате ли право да ползвате данъчното облекчение за млади семейства и, ако имате това право, може ли да приспаднете направените през годината лихвени плащания и по двата кредита.
С оглед изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище по поставения въпрос:
Съгласно чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
Приемайки за налични условията по т. 1 и 2, считам, че предвиденото в т. 3 условие не Ви лишава от правото да ползвате данъчното облекчение за млади семейства. Основният аргумент в тази насока е обстоятелството, че семейството Ви и/или член на семейството Ви не е собственик/съсобственик едновременно на повече от едно жилище през част или през цялата данъчна година.
В запитването не са уточнени факти и обстоятелства във връзка с ползването на данъчното облекчение за лихвените плащания по първия ипотечен кредит, поради което е необходимо да се подчертае, че ползването на данъчното облекчение за 2011 г. и за следващите години следва да се съобрази с предвидения в закона лимит от 100 000 лв. Тази сума е лимит за данъчното облекчение като цяло, а не поотделно за всеки ипотечен кредит, ползван от младото семейство за закупуване на жилище. Следователно, ако в конкретния случай за 2010 г. например е ползвано данъчно облекчение за лихвени плащания върху 20 000 лв., а за 2011 г. се ползва за лихвени плащания върху 10 000 лв., т. е. общо лихвени плащания върху 30 000 лв. от първите 100 000 лв. по първия ипотечен кредит, за втория ипотечен кредит правото на данъчно облекчение ще е ограничено до лихвените плащания по първите 70 000 лв. от главницата на този кредит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

МСС1 – Представяне на финансови отчети

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009ЦЕЛ1 Целта на настоящия стандарт е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо

Прилагане на осигурителното законодателство

ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-28-81/15.03.2021 г., е

ЗКПО, чл.15,ЗКПО, чл.16

Изх. № 53-04-182/03.04. 2015 г. ЗКПО – чл. 15 ЗКПО – чл. 16В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с

Прилагане на ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ. Във връзка с подаденото от Вас запитване вх.№ 08-00-3/20.01.2010 г. в Дирекция „ОУИ” – …… изразяваме следното становище:По отношение на първият

bilgiler