правото на данъчен кредит:

2_1749/22.10.2010г.
ЗДДС- чл.70, ал.2, т.1 и т.4
Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№……………… по регистъра на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……………. във връзка с дейността на дружеството – охранителни услуги, е поставен въпроса относно правото на данъчен кредит:
-за нает лек автомобил, който се използва за дейността на фирмата;
-за гориво и поддръжка на наетия лек автомобил.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище предвид действащата нормативна уредба:
Доставките, за които регистрирано по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с разпоредбите на чл.69, ал.1 от закона.
Съгласно чл.70. ал.1. т.4 и т.5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства.
В чл.70. ал.2, т.1 и т.4 от ЗДДС е посочено, че алинея 1, т.4 и 5 не се прилагат, когато:
-т.1 – превозните средства по чл.70, ал.1, т.4 от с.з. се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
-т.4 – стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на превозните средства по т.1.
Когато са изпълнени горепосочените условия и дружеството използва наетия лек автомобил единствено за охранителни услуги, то има право на данъчен кредит за наема на автомобила и стоките или услугите, свързани с поддръжката и експлоатацията му при условията на глава седма от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар