правото на ползване на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 и чл. 187 от ЗКПО

Изх. № 62-00-13
Дата:16.12.2009 год.
ЗКПО, чл. 179;
ЗКПО, чл. 187.
Относно: правото на ползване на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 и чл. 187 от ЗКПО
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитван с вх. № 62-00-13/11.11.2009 г., в което поставяте въпрос относно възможността кооперация, извършваща дейност по първично производство на селскостопански продукти, може да ползва за тази дейност данъчно облекчение по чл. 179 от ЗКПО, а за останалите си дейности – по реда на чл. 187, при условие, че същата отговаря на общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 167, ал. 1, както и на изискванията на чл. 188 от ЗКПО.
Така поставеният от Вас въпрос следва да се разглежда в аспекта на изискванията, свързани с ползването на данъчното облекчение по чл. 187 от ЗКПО. За да се ползва това данъчно облекчение трябва да бъдат изпълнени условията за минимална помощ, регламентирани в чл. 188 от ЗКПО. Едновременно с това разпоредбата на чл. 182, ал. 2 от ЗКПО въвежда забрана за ползване на данъчни облекчения, представляващи минимална помощ по отношение на определени данъчно задължени лица.
Съгласно чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, не се прилага по отношение на данъчно задължени лица, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност. От цитираната разпоредба е видно, че забраната за ползване на данъчното облекчение се отнася до данъчно задължени лица, които по принцип осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти. Така формулиран текстът на чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗКПО не е възможно да се тълкува, че ограничава ползването на данъчно облекчение с характер на минимална помощ само до частта от дейността на данъчно задълженото лице, представляваща производство на селскостопански продукти.
С оглед на гореизложеното изразявам становище, че кооперация, извършваща дейност по първично производство на селскостопански продукти, не може да ползва данъчното облекчение по чл. 187 от ЗКПО. Следователно същата може да се възползва единствено от възможността за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 179 от ЗКПО при условие, че изпълнява общите изисквания за преотстъпване по чл. 167 от същия закон, както и изискванията за допустимост на преотстъпването, установени в чл.179, ал.2.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/