правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни

Изх. № 23-22-540
09.04. 2015 г.
чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС
чл. 204, ал. 3 от ЗКПО
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството има сключен договор за управление и контрол с физическо лице /управител/, което притежава 40% от капитала на дружеството. Във връзка с основната дейността и изпълнението на служебните задължения на управителя, дружеството възнамерява да наеме лек автомобил, собственост на физическо лице.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Налице ли е право на приспадане на данъчен кредитзастоките и
услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наетия лек автомобил?
2.Следва ли,да се облагат с данък върху разходите наема и разходите
за експлоатация на лекия автомобил?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно прилагането на ЗДДС:
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Измененията и допълненията в разпоредбите на чл. 70 от ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. засягат правото за ползване на данъчен кредит за доставките, които възникват при наемане на леки автомобили, както и на получени транспортни или таксиметрови услуги, извършвани с наети превозни средства.
Съгласно измененията в текста на чл. 70, ал. 1, т. 4 от закона е отпаднала думата “нает“, която ограничаваше ползването на данъчен кредит в такива случаи.
В тази връзка при наличие на изискванията, регламентирани в чл. 68 -71 от закона, за доставките, при които правото на данъчен кредит възниква след 01.01.2013 г., същото може да бъде упражнено по общия ред и срок, включително и правото за ползване на данъчен кредит за стоките или услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наети леки автомобили (чл. 70, ал.1, т. 5 от ЗДДС).
В конкретния случай, следва да имате предвид, разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, съгласно която при използване на вещта за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето или за лични нужди, е налице безвъзмездна, приравнена на възмездна доставка на услуга по предоставяне на ползването на автомобила.
За повече информация относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали , следва да имате предвид разясненията дадени с писма Изх. № 20-00-158/28.07.2014 г. и Изх. № 91-00-88/26.06.2013 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, които са публикувани на интернет страницата на НАП / www: nap.bg/.
Относно прилагането на ЗКПО:
ЗКПО не съдържа специални правила по отношение на разходите за поддръжка и експлоатация на превозни средства, с които се осъществява стопанската дейност на данъчно задълженото лице, с изключение на управленската дейност. Следователно прилага се общия режим на закона по отношение на отчетените счетоводни разходи при определяне на корпоративния данък.
На основание чл. 204, т. 3 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. „Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства” са посочените в § 1, т. 39 от ДР на ЗКПО. В ЗКПО не е дадена легална дефиниция на понятието „управленска дейност”. По аргумент на чл. 37 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове, съдържанието на понятието може да се извлече от общоприетия му смисъл, или то би следвало да обхваща дейността на всички лица от йерархията в организационната структура на предприятието, на които са вменени управленски функции.
Предвид гореизложеното, ако отчетените счетоводни разходи за нает лек автомобил, в т.ч. наем, поддръжка и експлоатация (гориво, смазочни материали и т.н.), са свързани с дейността на предприятието и са документално обосновани по смисъла на чл. 10 от ЗКПО, то те са данъчно признати разходи.
В случай, че с автомобила се осъществява управленска дейност, разходите, свързани с експлоатацията му подлежат на облагане с данък върху разходите по реда на чл. 204, т. 3 от ЗКПО. Формирането на данъчната основа е регламентирано с разпоредбата на чл. 215 от закона, върху която се прилага данъчна ставка 10 на сто. Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация и се внася до 31 март на следващата година. Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма от ЗКПО. Данъкът е окончателен.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на чл. 21, ал. 4 от ЗДДС.

Относно: Прилагане на чл. 21, ал. 4 от ЗДДС. В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № ……/21.10.2010 г., относно прилагане на чл. 21,

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, присъдено на лице с намалена работоспособнос

Изх. № М-92-00-866Дата:05.10.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 18;ЗДДФЛ, чл. 42;ЗДДФЛ, чл. 49. ОТНОСНО: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с

НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 2,КСО, чл.4,КСО, чл.6,КСО, чл.10,ЗЗО, чл.33,ЗЗО, чл.34,ЗДДФЛ, чл.4,ЗДДФЛ, чл.45,ЗДДФЛ, чл.75,ЗДДФЛ, т. 26, буква и, параграф 1

2_ 810/22.04.2010г.чл.4, 6, 10 КСОчл.33, 34 ЗЗОчл.2, ал.2 НООСЛБГРЧМЛчл. 4, 45, 75, §1, т.26, б.”И” ЗДДФЛРегламент (ЕО) №883/204, 987/2009 наЕвропейския парламент и на СъветаВъв връзка

ЗКПО, чл.12

5_221 / 18.03.2008 ЗКПО, чл. 12 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………., В писменото си запитване не описвате конкретна фактическа обстановка. За да отговорим изчерпателно е необходимо да

cnnd