прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие

03_172 /03.06.2011 г.
ЗБДООчл.8, т.1 Забележки т.4
КСО
чл.6, ал.3
ЗСч
§1, т.1
Относно: прилагането на минимален осигурителен доход в бюджетно предприятие
Според изложеното в запитването, в структурата на Технически университет с икономическа дейност 8542-Висше образование е обособена хотелска част. Университетът е бюджетно предприятие. Допълнително е уточнено, че цялостното финансиране на хотелиерската дейност се извършва в рамките на бюджетните средства на университета, а тези сметки и операции се включват от министерството на финансите в консолидираната фискална програма.
В тази връзка се поставя въпроса следва лида се прилага минимален осигурителен доход за икономическа дейност „Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”, ако длъжностите на персонала, работещ в хотела, са „администратор хотел” или „рецепционист хотел”?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 100/2010 г.) и Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване (ЗБДОО, ДВ бр.98/2010 г., посл. изм. ДВ бр. 32/2011 г.) изразяваме следното становище:
На основание т. 4 от Забележки към таблицата на приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от ЗБ на ДОО за 2011 г. минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии няма да се прилагат за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството /ЗСч/. Съгласно визираната разпоредба “Бюджетни предприятия“ са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.
По силата на чл. 6, ал. 3 от КСО за тези лица осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.
Следва да се отбележи, че на основание §1, ал. 2 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето на същата не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.
Предвид цитираната норма във конкретния случай за прагове за длъжностите „администратор хотел” и „рецепционист хотел” ще са приложими минималните месечни размери на осигурителния доход в дейността „образование”, а както беше вече отбелязано по-горе в изложението, за тази дейност, осъществявана от бюджетни предприятия не се прилагат минималните осигурителни прагове по квалификационни групи професии.
Следователно Техническият университет като държавно висше училище попада в обхвата на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСч и за хотелиерската дейност не следва да прилага минималните осигурителни прагове.

Оценете статията

Вашият коментар