правото за ползване на обезщетения от държавното обществено осигуряване за периода на отглеждане на малко дете до 2- годишна възраст, е в компетентността на Националния осигурителен институт.

Изх. № М-94-Й-91
Дата: 15.12.2015 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
КСО, чл. 6, ал. 8;
КСО, чл. 10;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 3-4.
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП по електронната поща и заведено с вх.№ М-94-Й-91 от …..2015 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Майка, назначена по трудов договор, ползва отпуск за отглеждане на дете до 2- годишна възраст и получава обезщетение по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).Същата е собственик на ЕООД, което ще започне дейност от 01.01.2016 г.
Във връзка с изложеното и в случай, че майката ще упражнява трудова дейност като собственик на ЕООД от 01.01.2016 г., са поставени следните въпроси:
1. Ще има ли право на пълния размер на обезщетението за отглеждане на дете до 2- годишна възраст от фирмата, в която е по трудов договор?
2. Може ли от 01.01.2016 г., като собственик на ЕООД, да упражнява трудова дейност и ще се осигурява за „всички осигурителни случаи“?
При така изложената фактическа обстановка и компетенциите на НАП, изразявам следното становище:
Отговорът на първия въпрос, относно правото за ползване на обезщетения от държавното обществено осигуряване за периода на отглеждане на малко дете до 2- годишна възраст, е в компетентността на Националния осигурителен институт.
Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на осигурителното правоотношение за държавното обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО задължителноосигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества. По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.
Лицата, които упражняват трудова дейност като собственици на търговски дружества, са самоосигуряващи се по смисъла на КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) (основание чл. 4, ал. 10 от КСО).
Във връзка с чл. 10 от КСО и чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице – в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. Задължението за деклариране на тези обстоятелства е регламентирано с чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧ.
Разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ, регламентират реда и начина за определяне и промяна на вида осигуряване от самоосигуряващите се лица.
Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.  Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.
Самоосигуряващите се лица внасят дължимите осигурителни вноски авансово и изцяло за своя сметка върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер надохода, определен със ЗБДОО за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО). Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който лицата са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 9 от КСО).
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар