прекратяване на облагането с данък на отнети в полза на държавата превозни средства

Изх. № М-24-32-7
Дата: 06.03.2013 год.
ЗМДТ, чл. 53;
ЗМДТ, чл. 58, ал. 1.
относно: прекратяване на облагането с данък на отнети в полза на държавата превозни средства
В отговор на поставения въпрос относно момента на прекратяване на облагането на отнети в полза на държавата превозни средства, Ви уведомяваме:
Данъчнозадължени лица с данък върху превозните средства са собствениците на превозни средства /чл. 53 ЗМДТ/.
При прехвърляне на собствеността на превозно средство новият собственик дължи данък от месеца на придобиването му включително до края на годината, освен ако данъкът за този период е платен от предишния собственик /чл. 60, ал.2 и чл. 58, ал. 3 ЗМДТ/, т.е. при прехвърляне на правото на собственост облагането на предишния собственик се прекратява от месеца на промяната всобствеността.
При отнемане на вещи в полза на държавата като административна санкция за извършени нарушения правото на собственостпреминава в патримониума на държавата с влизане в сила на наказателното постановление, с което се налага санкцията. В случая, при налагане на санкция по чл. 112, ал. 1 от Закона за горите /в сила към момента на извършване на нарушението/, наказателно постановление № 115 от 21.12.2010 г. на директора на Държавно горско стопанство ……… влиза в сила с влизане в сила на съдебното решение, което го потвърждава,т.е. на 27.09.2011 г.От този месец, следователно, трябва да бъде прекратено облагането на предишния собственик.
Чл. 58, ал. 4 ЗМДТ, в сила от 01.01.2010 г., съдържа правила за прекратяване на облагането, които са приложими в други хипотези – при дерегистрация на превозни средства на други основания – напр. напускане на страната, кражба, предаване за разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и др.
По силата на чл. 273, ал. 3 ЗГ вещите, отнети в полза на държавата, с изключение на вещите по ал. 2, се продават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тези вещи не се прилагат разпоредбите на ДОПК и на Закона за Националната агенция за приходите.
В закона е уредена и друга възможност /чл. 273, ал. 5 ЗГ/, а именно вещите, отнети в полза на държавата, с изключение на вещите по ал. 2, да се предоставят безвъзмездно от изпълнителния директор на ИАГ на нейните структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства.
В хипотезата, в която вещите /превозни средства/,отнети в полза на държавата, са предоставени безвъзмездно на структури на ИАГ, държавни горски и ловни стопанства или учебно-опитни горски стопанства, данъкът върху превозните средства се дължи от тези лица, от месеца на предоставянето им /ако са регистрирани за движение/.
За периода от отнемане на превозното средство до момента на продажбата му по чл. 273, ал. 3 ЗГ или до момента на предоставянето му за ползване на структурите по ал. 5 на чл. 273, вещите се съхраняват от ИАГ. Тъй като отнетите вещи не са предоставени за управление и ползване за нуждите на агенциятапо предвидения в Закона за държавната собственост ред, а на ръководителя на ведомството е възложено само организирането и извършването на продажбата им, за този период считаме, че ИАГ не дължи данък върху превозните средства.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/п/
/С.МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

оставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-94-И-740Дата:13.01.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 9; ЗДДФЛ, чл. 51; ЗКПО, чл. 92.ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите

право на данъчен кредит за доставки на стоки и услуги с получател фондация, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция, които ще се използват за безвъзмездни доставки<b

.№ 92-00-885 Дата:08.06.2012 год. ЗДДС, чл. 69, ал. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2.Относно: право на данъчен кредит за доставки на стоки и

Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството /ЗСч/ и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

Изх.№ИТ-00-17/08.02.2019 г. Чл.92 от ЗКПО ОТНОСНО: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството /ЗСч/ и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно