Приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № М-24-31-138
Дата:13.02.2012 год..
ЗДДС, чл. 50;
ЗДДС, чл. 79, ал. 1;
ЗДДС, чл. 79, ал. 6.
Относно: приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Във Ваше писмо, изпратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № ……………………., е изложена следната фактическа обстановка:
Изградена е жилищна сграда, въведена в експлоатация на 04. 01. 2010 г., като дружеството е ползвало право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, свързани с изграждането. С Ревизионен акт, издаден от орган по приходите при ………………….., са установени задължения на дружеството по реда на ЗДДС. На основание чл. 79, ал. 1 и 6 от ЗДДС е извършена корекция на ползвания данъчен кредит за получените стоки и услуги, свързани с изграждането на част от сградата (апартамент), тъй като е установено, че дружеството я е използвало за дейност, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит (ползва се само за лични нужди). Актът не е обжалван и е влязъл в сила. В качеството на данъчно задълженото лице дружеството възнамерява да прехвърли възмездно правото на собственост върху апартамента, за който е извършена корекцията на ползвания данъчен кредит, на физическите лица, учредители на дружеството.
По същество въпросът Ви е:
Какво е данъчното третиране на прехвърлянето на правото на собственост върху апартамента?
С оглед неясно изложената фактическа обстановка и посочените в запитването обстоятелства, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и чл. 9, когато е извършена от данъчно задължено по този закон лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които същия закон предвижда друго. Доставката на сграда, или част от сграда, която има характеристиката на “нова сграда” е облагаема доставка, по аргумент на противното от чл. 45, ал. 3, във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. Според дефиницията за “нови сгради“, дадени в § 1, т. 5, б. “б” от ДР на ЗДДС, нови са и сградите, за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Видно от изложеното в запитването, апартаментът, за който е извършена корекцията на ползвания данъчен кредит, следва да се определи като „нова сграда”, по смисъла на § 1, т. 5, б. “б” от ЗДДС. В тази връзка, възмездното прехвърлянето на собственост върху този апартамент на основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС и по аргумент на противното от чл. 45, ал. 3 от същия закон, е облагаема доставка.
Съгласно чл. 50, т. 2 от ЗДДС, освободена е доставката на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70. Тази разпоредба е приложима, когато лице се разпореди със стока или с резултата от получена услуга, за която платеният от него данък е в обхвата на ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, регламентирани в чл. 70 от ЗДДС. Това от своя страна означава, че е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
– регистрирано по ЗДДС лице да се разпорежда с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга;
– за тях на лицето да е начислен ДДС (от регистрирани лица – по облагаемата доставка, получена от лицето, прилагащо чл. 62; от митнически органи – при внос на стоки, осъществен от въпросното лице; от лицето само на себе си – при брак или прекратяване на регистрацията по ЗДДС). Това условие произтича от факта, че не може да има платен ДДС, без да има начислен такъв данък;
– лицето да е заплатило начисления му ДДС;
– лицето не е приспаднало този начислен ДДС като данъчен кредит, тъй като по силата на разпоредбите от ЗДДС същият не е с право на данъчен кредит.
Имайки предвид гореизложеното, в случаите, когато за получените стоки или услуги, свързани с построяването на част от сграда (апартамент) е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, и впоследствие е извършена корекция на упражненото право на данъчен кредит с ревизионен акт, за последващата доставка на тази част от сграда (апартамент) не е приложима разпоредбата на чл. 50, т. 2 от ЗДДС. За доставката следва да са начисли данък върху добавената стойност по реда и условията на ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция

Облагаема ли е сумата по второто плащане на финансирането, получена през 2012 година, предвид обстоятелството, че тя е преведена на основание анекс към Договор, сключен през 2008 година, когато сумите по безвъзмездни финансирания са били необлагаеми с данък върху доходите?

2_1397/31.08.2012г. ЗКПО – чл.52; ЗКПО – чл.54; ЗКПО – чл.68; ЗДДФЛ – чл.29а; ЗДДФЛ – чл.26; ЗДДФЛ – §18 от ПЗР; ЗСч; СС – 20,

Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 92, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-37-16Дата:18.08.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 53; ЗКПО, чл. 72; ЗКПО, чл. 92, ал. 5.ОТНОСНО: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6

ilac hakkında