пренасяне на данъчна загуба от наследник на починал едноличен търговец

Изх. № М-24-36-44
Дата: 14.05.2019 год.
ЗКПО, чл. 70, ал. 2;
ТЗ, чл. 60, ал. 2.

ОТНОСНО: пренасяне на данъчна загуба от наследник на починал едноличен търговец

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №М-24-36-44/09.04.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Физическото лице Б….. Ив… Й…., притежаващ ЕТ „Агра – Б… Й…“, е починало на 19.12.2018 г. Предприятието се наследява по чл. 60, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) и на 22.01.2019 г. се регистрира ЕТ „Агра – В….. И….“.
Към 18.12.2018 г. финансовият резултат на ЕТ „Агра – Б…. Й….“ е загуба.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Има ли право наследникът на починалия едноличен търговец да пренесе данъчната загуба на наследеното предприятие на следващ етап при резултат печалба?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
При смърт на физическо лице – ЕТ се открива процедура по наследство, което включва както личното му имущество, така и предприятието. Наследяването се извършва при спазване правилата и разпоредбите на Закона за наследството (ЗН). Съгласно чл. 1 от ЗН наследството се открива в момента на смъртта, а според чл. 48 от закона, наследството се придобива с приемането му, а приемането произвежда действие от откриването на наследството.
Разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) дава възможност търговската дейност на починалия търговец да бъде продължена, когато това се желае от наследниците му. Носител на правата и задълженията във връзка с търговската дейност на починалото лице става наследникът, който поеме предприятието.
На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба, като при формирането на данъчната печалба едноличните търговци прилагат разпоредбите за пренасяне на данъчна загуба на ЗКПО.
В глава XI от ЗКПО са регламентирани общите правила относно правото на данъчно задължените лица да пренасят данъчна загуба, формирана по реда на част II от закона, като при избор за пренасяне на данъчната загуба, тя задължително се пренася през следващите 5 години, последователно, до изчерпването ?. Съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗКПО правото на избор се упражнява, чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.
Ограничения за упражняване на правото за пренасяне на данъчна загуба се съдържат в глава XIX от ЗКПО, като това са разпоредбите на чл. 119 и чл. 144 от закона, които се отнасят до преобразуване на дружества и кооперации и продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ.
Съгласно чл. 119, ал. 1 от ЗКПО при преобразуване по ТЗ приемащите или новоучредените дружества не могат да пренасят данъчните загуби, формирани от преобразуващите се дружества. Подобно ограничение е въведено и за продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ, като ал. 2 на чл. 119 от ЗКПО регламентира, че правоприемникът не може да пренася данъчните загуби, формирани от отчуждителя. Аналогични са и ограниченията, въведени с разпоредбата на чл. 144 от ЗКПО, която е част от специфичния режим на облагане при преобразуване, чийто обхват е установен с чл. 125 от същия закон.
Доколкото наследяването на предприятието на ЕТ не може да се отъждестви с преобразуване или продажба на предприятие по смисъла на чл. 15 от ТЗ и предвид това, че в ЗКПО не е предвидена забрана за пренасяне на данъчна загуба на починал ЕТ от наследника, поел предприятието в качеството му на универсален правоприемник, считам, че е възможно приспадането на данъчната загуба от същия, след датата на вписване на поемането на търговското предприятие.

5/5

Вашият коментар