преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-31
Дата:27.05.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;
ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 7;
ЗКПО, чл. 189б.
Относно: преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция ОДОП – гр. ……, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-38-31/14.04.2015 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната в писмото фактическа обстановка, в качеството си на едноличен търговец (…), регистриран като земеделски производител, сте декларирал желанието си да се възползвате от правото да преотстъпите 60 на сто от дължимия данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Посочили сте, че отговаряте на необходимите условия, като преотстъпеният данък е за дейността Ви по производство на непреработена земеделска продукция – малини. В тази връзка поставяте въпроса дали е възможно средствата от преотстъпения данък по годишната данъчна декларация за 2014 г. да се ползват за закупуване на ново капково напояване?
На основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Съгласно чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ, преотстъпването не се прилага по отношение на:
?лице, което е предприятие в затруднено положение;
?лице, което е голямо предприятие;
?физическо лице, извършващо стопанска дейност почл. 29а от ЗДДФЛ;
?лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
?инвестиции в напояване.
С оглед на това, че по силата на § 27 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ и § 42 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) администратор на държавната помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ и чл. 189б от ЗКПО е министърът на земеделието и храните, с писмо Изх. № 24-38-31#1/22.04.2015 г. е поискано становище по отношение на съдържанието и обхвата на понятието „инвестиции в напояване“. В тази връзка, приложено Ви изпращам писмо Изх. № 12-816/12.05.2015 г. на Министерство на земеделието и храните, постъпило вна НАП с вх. № 24-38-31#2/15.05.2015 г., от което е видно, че закупуването на оборудване за капково напояване попада в обхвата на понятието „инвестиции в напояване“ и съответно за него не може да се ползва преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Приложение: Писмо Изх. № 12-816 от 12.05.2015 г. на Министерство на земеделието и храните.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/’