Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето

Изх. № 24-39-1
Дата: 22.02.2016 год.
ЗДДС, чл. 39, т. 8
Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., еизложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице – лекар, регистрирано по ЗДДС, извършва медицински услуги в кабинет, за които начислява данък върху добавената стойност. Физическото лице – лекар не е учредило лечебно заведение, по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1, б. “а“ и т. 2, б. “а“ от Закона за лечебните заведения. Физическото лице – лекар извършва и консултантски и лекторски услуги срещу възнаграждение, за които издава фактури и начислява данък върху добавената стойност.
Физическото лице като лекар, заедно с други лекари ще участва в групова медицинска практика, регистрирана като дружество, което е лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения и същото има регистрация по реда на ЗДДС. За извършените от дружеството медицински услуги не се начислява данък върху добавената стойност. Физическото лице – лекар има сключен граждански договор с дружеството за извършване на медицински дейности срещу месечно възнаграждение.
В тази връзка въпросът Ви е дали физическото лице – лекар следва да начислява данък върху добавената стойност за извършените от него медицински услуги в кабинета, както и за извършените медицински дейности срещу възнаграждение по договора с дружеството.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставения въпрос изразявам следното становище:   
Съгласно разпоредбата на новата т. 8 на чл. 39 от ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г., освободена доставка е предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето.
Видно от цитираната разпоредба, за да се третира дадена доставка като освободена е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
-предмет на доставката да е предоставяне на медицинска помощ и
-доставчикът да е лице, което упражнява медицинска професия съгласно Закона за здравето.
Съгласно последователната практика на Съда на Европейския съюз понятието “предоставяне на медицинска помощ” обхваща услугите с цел диагностициране, терапия и, доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето (вж. Решение по дело Dornier, C-45/01, т. 48, Решение по дело L.u.P., C-106/05, т. 27).
В Глава седма, раздел ІІ от Закона за здравето са разписани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, упражняващи медицинска професия на територията на страната. Съгласно чл. 183, ал. 3 от Закона за здравето лекарите упражняват медицинската професия при условията на чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето и на чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина. Съгласно чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето медицинската професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления “Медицина“, “Дентална медицина“, “Фармация“ и “Здравни грижи“. Дипломата удостоверява придобитото висше образование по съответната специалност и образователно-квалификационна степен, както и придобитата професионална квалификация, определени в държавните изисквания по чл. 177 от Закона за здравето. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина всички лекари, които упражняват професията си, членуват в Български лекарски съюз.
Предвид гореизложеното извършването на медицински услуги с цел диагностициране, терапия и, доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на човешкото здраве в извънболнична среда, както в частен кабинет, така и в дома на пациента или на всяко друго място, от лице, което упражнява медицинска професия съгласно Закона за здравето, подлежи на освобождаване по силата на чл. 39, т. 8 от ЗДДС. В този смисъл физическо лице, което упражнява медицинска професия съгласно Закона за здравето в частен кабинет или в лечебно заведение по силата на граждански договор, при условие, че извършва медицински услуги с цел диагностициране, терапия и, доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на човешкото здраве, тези услуги биха били освободени доставки съгласно чл. 39, т. 8 от ЗДДС и за същите не възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *