Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за частта, която е платена със средства от общински бюджет от доставка по договор, сключен в изпълнение

Изх. № 24-38-17
Дата: 18.03.2015 год.
ЗДДС, чл. 173, ал. 1

Относно: приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за частта, която е платена със средства от общински бюджет от доставка по договор, сключен в изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между община и ЕБВР за предоставяне на безвъзмездни средства по Международен фонд “Козлодуй”
По повод на Ваше писмо относно приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за частта, която е платена със средства от общинския бюджет, от доставки на услуги по договор, сключен в изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Община …. и ЕБВР за предоставяне на безвъзмездни средства по Международен фонд “Козлодуй” по проект “Подобрения в енергийната ефективност на обществени сгради в ….”, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-17/10.03.2015 г., изразявам следното становище:
В отговор на Вашето писмо Ви уведомявам, че поддържам изразеното в писмо с Изх. № 24-38-17#1/14/12.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите становище по аргументите, изложени в същото, относно прилагането на ставка на данъка върху добавената стойност в размер 20 на сто за частта от плащането, извършено със средства от общинския бюджет по договора, сключен в изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Община ….. и ЕБВР за предоставяне на безвъзмездни средства по Международен фонд “Козлодуй”.
Доколкото доставките на услуги по договора, сключен в изпълнение на Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства между Община ….. и ЕБВР за предоставяне на безвъзмездни средства по Международен фонд “Козлодуй” са извършени след влизането в сила на изменението на разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС считам, че в случая новият текст на тази разпоредба е приложим и фактът, че споразумението е сключено преди изменението на разпоредбата е без значение.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *