придобития от ЧФЛ доход (от продажба на недвижимо имущество на територията на България), следва да бъде приложена разпоредба на съответната СИДДО, предвиждаща еднакво третиране на местните и ЧФЛ, рес

Изх.№ 20-00-353
08.10.2012г.
чл.37,ал.1 и чл.55 от ЗДДФЛ
Фактическа обстановка
Гражданин на Руската Федерация, пребиваващ в Република Македония, е придобил през м. януари 2009 г. жилищен имот на територията на община Сандански. Чуждестранното физическо лице (ЧФЛ) не е придобивало друг недвижим имот на територията на Република България. През м. август 2012 г. имотът е продаден на цена по-висока от тази на придобиването му, която купувачът е превел изцяло по лична банкова сметка на продавача. ЧФЛ има регистрация в регистър Булстат.
Поставен въпрос:
Облагаем ли е доходът от продажба на недвижим имот на територията на страната, полученот ЧФЛ, което не е установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство. Как се формира данъчната основа и какъв е редът за деклариране на дохода, удържане и внасяне на дължимия данък ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Полученият от ЧФЛ доход от продажбата на недвижим жилищен имот не следва да се счита като необлагаем, тъй като физическото лице не е местно за целите на ЗДДФЛ по смисъла на чл.4, ал.1 от закона и не е установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство, което обуславя неприложимост на разпоредбите на 13, ал.1, респ. чл.37, ал. 7 и 8 от ЗДДФЛ. Полученият от ЧФЛ доход от продажбата на жилищен имот на територията на Република България попада в облагаемите с окончателен данък по силата на чл. 37, ал.1, т.10 от ЗДДФЛ. Съгласно ал. 3 на посочената разпоредба, облагаемата основа се формира върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на недвижимия имот, намалена с 10 на сто разходи. Върху получената положителна разлика се начислява окончателен данък в размер 10 на сто (чл. 46, ал.1 от ЗДДФЛ). Данъкът подлежи на внасяне от получателя на дохода до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на получаване на дохода съгласно разпоредбите начл. 65, ал.6 и чл. 67, ал.1 от ЗДДФЛ. В същия срок задълженото лице следва да подаде и декларация по образец за получения доход, начисления и внесен данък, в която да посочи и данни за платеца (чл. 55, ал.2 и 3 и чл. 56, ал.2 от ЗДДФЛ).
Когато ЧФЛ не получава и не декларира дохода си чрез пълномощник с постоянен адрес на територията на страната, то декларацията по чл. 55, ал. 2 се подава и данъкът се внася от ЧФЛ по сметка на републиканския бюджет на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите -София (чл. 57, ал.3 и чл.68, ал.3 от ЗДДФЛ).
Следователно за получения през м. август 2012 г. доход от продажбата на апартамент, ЧФЛ следва да подаде декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък (образецът е достъпен на интернет – страницата на НАП) в ТД на НАП София и да внесе дължимия данък до 15-ти октомври 2012 г. по сметка на същата ТД на НАП.
Вън от гореизложеното, разпоредбата на чл. 75 от ЗДДФЛ указва, че когато в данъчна спогодба или друг международен договор,ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Въпроси във връзка с прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), може да отправите къмна Националната агенция за приходите, дирекция СИДДО, София 1000, бул. „Дондуков” № 52.
Когато се установи, че относно придобитияот ЧФЛ доход (от продажба на недвижимо имущество на територията на България), следва да бъде приложена разпоредба на съответната СИДДО, предвиждаща еднакво третиране на местните и ЧФЛ, респ. прилагане на чл.13, ал.1, т.1, б.„а” спрямо конкретно ЧФЛ, товнесеният окончателен данък по чл. 37, ал.1, т.10може да бъде възстановен на лицето на основание чл. 68, ал. 4 от ЗДДФЛ. По реда на чл.129 от ДОПК ЧФЛ може да подаде искане за прихващане или възстановяване в ТД на НАП, в която е подлежал на внасяне данъка (ТД на НАП София). Органът по приходите, на когото е възложено извършването на проверка по подаденото искане, е оправомощен да установи наличието на всички относими факти и обстоятелства, обуславящи приложимостта на съответните материални данъчни норми.
Компетентна по методологията, свързана с прилагане Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), респ. относно прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото, е дирекция СИДДО при ЦУ на НАП’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.22а

2_838-1/25.05.2010ЗДДФЛ, чл.22а Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ”-…… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на…