придобиване на допълнителен осигурителен стаж, чрез внасяне на осигурителни вноски за времето на обучение, от лица завършили висше или полувисше образование

2_97/27.01.2009 г.
КСО – § 9, ал.2
ОТНОСНО: придобиване на допълнителен осигурителен стаж,чрез внасяне на осигурителни вноски за времето на обучение, от лица завършили висше или полувисше образование
Съгласноизложената в писмото Ви фактическа обстановка Вие сте завършили висше образование през 1966 г. и желаете да закупите допълнителен осигурителен стажпри пенсиониране,за времето през което сте следвали. В тази връзка желаете да разберете каква е базата върху която се внасят и какъв е процента на вноскитеза предходната 2007 г.
При така изложената фактическа обстановка, компетентността на НАП и действащата нормативна уредба свързана с общественото осигуряване, изразявам следното принципно становище по поставените въпроси:
Възможността лицата да „закупят” допълнителен осигурителен стаж през времето на обучение във висше или полувисше образование е регламентирана в § 9, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Съгласно цитираната правна норма, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
Правото може да бъде упражнено в срок до 31 декември 2015 г. Осигурителните вноски са в размера, определен за фонд “Пенсии“ и са изцяло за сметка на лицата.
От гореизложеното следва, че при определяне на процента и дохода върху който се внасят вноските за „откупуване” на осигурителен стаж, определяща е датата на която се внасятвноските, респективно определените с ЗБДОО минимален месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица и процента на вноските за фонд „Пенсии” определени със ЗБДООи чл.6, ал.1, т.1 от КСО, към тази дата.
За 2007 г. Съгласно ЗБДОО за 2007 г. / Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г/
?минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 220 лв.
?осигурителните вноски за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – от 1 януари до 30 септември е 23 на сто; от 1 октомври до 31 декември – 22 на сто;
За 2008 г. съгласно ЗБДОО за 2008 г. / Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г./
?минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица-240 лв.
?осигурителни вноски за фонд “Пенсии“за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 22 на сто;
За 2009 г. съгласно ЗБДОО /Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г./
?минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 260 лв.;
?осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ за лицата, родените преди 1 януари 1960 г. – 18 на сто;
Общата сума на дължимите вноски се получава като месечният размер на вноската се умножи по броя на месеците, за които се откупува осигурителен стаж. Вноските се внасят по сметките на компетентната ТД на НАП. Плащането може да стане по банков път или чрез пощенски запис. В платежния документ се вписва код за вид плащане 550403.
Осигурителните вноски за “откупуване“ на осигурителен стаж на обучението във висши или полувисши училища се внасят само за периодите, за които осигурителен стаж не е зачетен на друго основание.
Когато се установи, че придобития осигурителен стаж по този ред се дублира, с друг осигурителен стаж, придобит за отработено време за дублирания стаж, лицата могат да поискат надвнесените осигурителни вноски да им бъдат въстановени по реда на чл.129 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс.
Осигурителните вноски, които са внесени доброволно и за същия период не е зачетен осигурителен стаж на друго основание не могат да бъдат възстановени, при поискване от лицата,тъй като вноските са внесени доброволно и не са изискуеми по реда на ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар