Прихващане от надвнесен корпоративен данък

ОТНОСНО: Прихващане от надвнесен корпоративен данък

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …../05.04.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
В подадена годишна данъчна декларация за 2018 г. поради възникнали технически проблеми с електронния подпис, е пропуснато попълване на част VIII данък върху разходите. Направен е опит за подаване на коригираща декларация, при който декларацията е отхвърлена.
Дружеството поставя въпрос каква е процедурата за плащане или прихващане на данък върху разходите?
Предвид изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Според изискването на чл. 75, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ? е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. Тази разпоредба се прилага и за грешки, различни от счетоводни грешки, включително за грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат, както и за коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти.
Формулярът на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е образец, който се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“. В нея са включени различни части, които служат както за деклариране на задължение за корпоративен данък, така и за задължения за други видове данъци и нужна за целите на данъчния закон информация.
В този смисъл задължението по чл. 204 от ЗКПО е необходимо да бъде включено в годишната данъчна декларация, декларирано и платено в законовия срок 31.03. на годината, следваща годината, за която се декларират данните. Задължение за данъци върху разходите ще се формира в данъчната сметка на предприятието след подаването на коригираща годишната данъчна декларация за 2018 г.
Съгласно чл. 103, ал. 1 и ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ? или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в посочения срок, ползва подателя.
На основание горепосоченото в конкретния случай дружеството не може да се позове на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО за подаване на коригираща декларация, тъй като не се налага промяна на задълженията за корпоративен данък. За да се отстрани допуснатия пропуск при попълване на годишната данъчна декларация, е необходимо да се уведоми ТД на НАП по място на регистрация като се посочи конкретното несъответствие. След уведомяването органът по приходите ще предприеме съответните процедурни действия като уведоми данъчно задълженото лице какви действия следва да бъдат извършени, включително дали ще е възможно прихващане или следва да бъде извършено плащане за погасяване на възникналите задължения за данъци върху разходите.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

основание за издаване на кредитно известие при осъществяване на доставка, за която е получено авансово плащане, документирано с фактура съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойно

3_868/02.04.2014г.чл.113 ЗДДСчл.115 ЗДДСЧЛ.116 ЗДДСОтносно: основание за издаване на кредитно известие при осъществяване на доставка, за която е получено авансово плащане, документирано с фактура съгласно разпоредбите

ЗДДФЛ, чл.24, aл. 1

Изх. № 26-Д-63……………..Дата: .…………… .2008 г.Уважаема г-жо…………,Във връзка с Ваше писмено запитване до ЦУ на НАП, заведено с входящ № 26-Д-63 от 25.06.2007 г. Ви

смяна на предназначението на автомобил

1_ИТ-00-35/25.03.2008 ЗДДС,Чл. 79, ал. 3 ЗДДС;ЗДДС,Чл. 79, ал. 6ЗДДСОтносно: смяна на предназначениетонаавтомобил В запитването посочвате, че съгласно договор за лизинг сте закупили товарен автомобил Ford