fbpx

прилагане на § 1, т. 34 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-24-36-39
Дата: 11.06.2015 год.
ДР на ЗКПО, § 1, т. 34
Относно: прилагане на § 1, т. 34 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………….,
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № М-24-36-39/11.05.2015 г., в което е описана следната фактическа обстановка:
На проведено по реда на чл. 293 от Кодекса на труда (КТ) общо събрание на работниците и служителите на „.…….“ ЕООД е взето решение, подкрепено от всички работници и служители, според което при разпределение на сумите за социални разходи под формата на ваучери за храна да не се раздават ваучери на работниците и служителите, ползващи отпуск за отглеждане на малко дете, за периода на този отпуск.
Въпросът, който поставяте, е следният:
Може ли при описаната фактическа обстановка да се приеме, че е налице изпълнение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО?
Поставеният въпрос е породен от писмо Изх. № 24-34-90/29.09.2014 г., публикувано на интернет-страницата нав системата „Въпроси и отговори“.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Ви уведомявам, че потвърждавам становището, изразено в горепосоченото писмо Изх. № 24-34-90/29.09.2014 г. (прилагам копие от същото), като считам, че в него се съдържа отговор на поставения от Вас въпрос.
Предвид мотивите, изложени в цитираното писмо и с оглед представената във Вашето запитване фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Обстоятелството, че самите работници и служители са приели с решение на общото събрание по реда на чл. 293 от КТ, за което са уведомили работодателя, че ваучерите за храна ще се предоставят на база на реално отработените дни, е показател за общодостъпност на социалната придобивка. Този извод е валиден при условие, че социалната придобивка се предоставя на всички работници и служители в еднакъв размер за съответния отработен ден.
Приложение: копие от писмо Изх. № 24-34-90/29.09.2014 г., публикувано на интернет-страницата нав системата „Въпроси и отговори“.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/
за приключване, ВиО’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.59

Изх. № ZDDFL 24-33-233……………..Дата: .…………… .2008 г.Уважаеми г-н……….. ,Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с входящ № 24-33-233 от 18.04.2007 г. предвид действащата през 2007 г. нормативна уредба Ви уведомявам следното:Според изложената в писмото Ви фактическа обстановка през 2007 г. сте имали павилион в град ……., в който

данъчното облагане на правото на строеж е формулиран изключително общо, поради което изразяваме следното принципно становище съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите л

Изх. № 24-34-702Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………УВАЖАЕМИ Г-НПо повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-702 от 14.08.2007 г., Ви уведомявам следното:Поставеният от Вас въпрос като физическо лице относно данъчното облагане на правото на строеж е формулиран изключително общо, поради което изразяваме следното принципно становище съгласно разпоредбите на

прилагане разпоредбите на чл. 44, ал.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при отдаване на помещения които са етажна собственост, Ви уведомявам следното:

5.Изх. № 94-00-84/28.04.2011г.ЗДДФЛ чл. 11,ал.1;чл. 44,ал.4; чл. 45,ал.4относно прилагане разпоредбите на чл. 44, ал.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при отдаване на помещения които са етажна собственост,Ви уведомявам следното:В писмото Ви е посочено, че договорът е сключен с етажна собственост, представлявана от Управителя , а не с конкретно физическо лице.

издаване на удостоверение за данъчна оценка и установяване на дължимия данък за недеклариран имот по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

3_ 2093/03.09.2015 г.ЗМДТ, чл. 3 от Приложение № 2, чл. 46, ал. 2, т. 1;ДОПК, чл. 107, ал. 3, чл. 108Относно: издаване на удостоверение за данъчна оценка и установяване на дължимия данък за недеклариран имот по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Според изложеното в запитването с ДВ бр. 50/03.07.2015 г. са извършени промени

прилагане на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-22Дата:22.04.2015 год. ЗКПО, чл. 28; ЗКПО, чл. 34, ал. 1; ЗКПО, чл. 35, ал. 3; ЗДДС, чл. 79, ал. 3; ЗДДС, чл. 80; ДР на ЗДДС, § 1, т. 74. Относно: прилагане на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Вна Националната агенция

ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.7

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е вносител на продукти от неръждаема стомана от ЕС. През 2011 г. са създадени контакти с немска фирма, която иска да закупи тръби от неръждаема стомана. Немската фирма ще ги предостави на друга фирма на територията на Република България, която ще изработва заготовки от тях на ишлеме.

Запитването, е следната: „“ ЕООД притежава урегулиран поземлен имот /УПИ/ върху който е изградена къща чрез възлага

Изх.№ 20-00-125 31.05.2018 г.чл. 80, ал. 1, т. 1 буква „б“ от ЗДДС Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: „“ ЕООД притежава урегулиран поземлен имот /УПИ/ върху който е изградена къща чрез възлагане, за която е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация през 2013 г. За покупката на терена, изграждането на къщата и покупката

авторството или автентичността на документите.

.№ 24-04-68ДОДата16.06.2006 г.Дирекция „ОУИ” 1. чл.44, ал.2 във вр. с чл.12, ал.1, т.7 от ДОПК Следва ли да се изискват, респективно – изземат оригинални документи при извършване на насрещна проверка? По какъв начин би могло в такъв случай същите да се върнат на притежателя им?За предпочитане е да не се изземат оригинални документи, а да

Scroll to Top