fbpx

прилагане на § 1, т. 34 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-24-36-39
Дата: 11.06.2015 год.
ДР на ЗКПО, § 1, т. 34
Относно: прилагане на § 1, т. 34 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………….,
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № М-24-36-39/11.05.2015 г., в което е описана следната фактическа обстановка:
На проведено по реда на чл. 293 от Кодекса на труда (КТ) общо събрание на работниците и служителите на „.…….“ ЕООД е взето решение, подкрепено от всички работници и служители, според което при разпределение на сумите за социални разходи под формата на ваучери за храна да не се раздават ваучери на работниците и служителите, ползващи отпуск за отглеждане на малко дете, за периода на този отпуск.
Въпросът, който поставяте, е следният:
Може ли при описаната фактическа обстановка да се приеме, че е налице изпълнение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО?
Поставеният въпрос е породен от писмо Изх. № 24-34-90/29.09.2014 г., публикувано на интернет-страницата нав системата „Въпроси и отговори“.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Ви уведомявам, че потвърждавам становището, изразено в горепосоченото писмо Изх. № 24-34-90/29.09.2014 г. (прилагам копие от същото), като считам, че в него се съдържа отговор на поставения от Вас въпрос.
Предвид мотивите, изложени в цитираното писмо и с оглед представената във Вашето запитване фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Обстоятелството, че самите работници и служители са приели с решение на общото събрание по реда на чл. 293 от КТ, за което са уведомили работодателя, че ваучерите за храна ще се предоставят на база на реално отработените дни, е показател за общодостъпност на социалната придобивка. Този извод е валиден при условие, че социалната придобивка се предоставя на всички работници и служители в еднакъв размер за съответния отработен ден.
Приложение: копие от писмо Изх. № 24-34-90/29.09.2014 г., публикувано на интернет-страницата нав системата „Въпроси и отговори“.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/
за приключване, ВиО’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top