Прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Относно: Прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-169#3 от 13.11.2020 г., относно прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е печатница и част от дейността е свързана с отпечатването на учебници, учебни тетрадки, познавателни книжки, атласи и учебни помагала на издателство „Просвета“ въз основа на одобрени и подписани възлагателни писма между страните.
Дружеството отпечатва и фактурира готов продукт на издателство „Просвета“ за учебници, тетрадки, познавателни книжки, атласи и учебни помагала.
За да произведе горецитираната продукция, дружеството закупува съответните основни материали: хартия, картон, мастила, лепила и други спомагателни материали. Същото разполага с необходимата материално-техническа база и персонал за производството на печатните продукти.
Готовите учебници, учебни тетрадки, познавателни книжки, атласи и учебни помагала се експедират към издателство „Просвета“ на тираж и/или на траншове в бройки в зависимост от крайните срокове, одобрени във възлагателните писма като издадените фактури включват описание на артикула: учебник, тетрадка, помагало, клас, автор, количество и единична цена.
Поставен е следният въпрос: Приложима ли е намалената данъчна ставка 9% съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС за посочения по-горе казус?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки действаща нормативна уредба, изразявам следното становище:
С цел разясняване на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС с оглед осигуряване на eдинна данъчна практика, зам. изпълнителния директор на НАП е издал указание № 20-00-147/30.09.2020 г., относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента в частта му за намалената данъчна ставка на доставките на книги.
Според указанието, при доставки, свързани с изработването/тиражирането на едно печатно произведение, следва да се прецени дали правоотношението, което е предмет на облагане, следва да се третира като доставка на стока или като доставка на услуга, както и ако е налице както прехвърляне на права, така и предоставяне на материалния им носител, дали същото представлява една доставка с единно данъчно третиране или не е налице основание за това и всеки от елементите следва да бъде разглеждан отделно.
Когато автор или притежател на авторски права, или на права за разпространение възложи на доставчика (печатар/издател) отпечатването на определен тираж на продукт, който има характеристиката на книга, като му предостави материалния носител на нейното съдържание, следва да се приеме, че произвеждането и предоставянето от доставчика на възложителя на съответните бройки на тиражирания продукт представлява доставка на стока – книги, която се облага с данъчна ставка 9 на сто.
Това е валидно и в случаите, когато за цялостното изработване или за отделни дейности по изработването на книжния продукт, този доставчик (печатар/издател) използва услугите на подизпълнители (за данъчното третиране на доставките, извършвани от подизпълнителите към основния изпълнител виж т. 8.2.2.). Аргументи за това третиране се съдържат в Решение на СЕС по дело С-88/09. В тези случаи намалената данъчна ставка се прилага включително и за всяка подготвителна или следпроизводствена работа, част от цялостното изработване, възложено на основния изпълнител (различна от промени), която се извършва във връзка с производството на продукта. Това важи и когато при ценообразуването са описани различните процеси със съответните им цени, включително ако за извършването им са използвани подизпълнители.
Определящо при разграничаване на доставката на стока от доставката на услуга е наличието или не на прехвърляне на право на разпореждане с материална вещ (по аргумент от чл. 14, § 1 от Директивата 2006/112/ЕО). Това прехвърляне се отнася до носителите, листове хартия, подшити и подвързани във формат на книга, върху които е извършено възпроизвеждането на съдържанието на възложителя, носители, с които печатарят/издателят се разпорежда, преди те да бъдат предадени на клиента – възложител. Тази доставка, извършена от издателя/печатаря към клиента представлява доставка на стока, тъй като е налице прехвърляне на правото на разпореждане с материална вещ – готовото книжно тяло. Следва да се отчете и фактът, че основна цел за възложителя – клиент по доставката, е придобиването на отпечатани книжни тела със специфично оформление и изработка, в които е отпечатано предоставеното от него съдържание (арг. т. 29 от Решение на СЕС по дело С-88/09).
При условие, че извършвате доставка на стока (в конкретния случай учебници, учебни помагала и тетрадки) за Вас ще е приложима данъчна ставка 9 % на основание чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.
Също така, следва да се има предвид, че доставка на услуга (арг. т. 29 от Решение на СЕС по дело С-88/09) ще е налице ако издателят/авторът възложи на печатаря отпечатването на определен тираж от книга, като му предостави хартията и/или други материали, необходими за отпечатването. В този случай доставката, която ще извърши печатарят, е доставка на услуга и приложимата данъчна ставка е 20 на сто.
При условие, че извършвате доставка на услуга – отпечатване на учебници, учебни помагала и тетрадки към доставчика – издателство „Просвета“, когато последният е предостави хартията и/или други материали, необходими за отпечатването, приложимата ставка на данъка е 20 % предвид разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от ЗДДС.
В указанието също така се сочи, че подизпълнител може да прилага намалена данъчна ставка за доставката на книги само, ако извършва цялостния процес по отпечатване и подвързване/подшиване на продукта. Ако подизпълнителят предоставя само част от дейностите, свързани с изработката/отпечатването на книгата (текстообработката, предпечатна обработка или довършителни работи – подреждане, опаковане, пакетиране), трябва да начисли стандартна ставка.
При условие, че извършвате цялостния процес по отпечатване и подвързване/подшиване на продукта – учебници, учебни помагала и тетрадки, на основание чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС за Вас ще е приложима намалената данъчна ставка – 9%. В противен случай се прилага 20% ставка на данъка.
Настоящото становище е изразено въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

приложение на намалената ставка от 9 на сто за данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на доставка на храна за вкъщи

Изх. № 24-39-168Дата:26.03.2021 г. ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 128; ДР на ЗДДС, § 1, т. 61; ДР на ЗДДС, §

административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност. При липса на такива доказателства мястото на доставката, когато получателят е данъчно незадължено

№ 1185-1/16.09.2013г.чл.21, ал.2 от ЗДДС Отправили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” с вх.№……………., в което сте изложили

НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 1

5_ 20-00-388/28.09.2011г.ЗЮЛНЦ, чл. 2, ал.1;Наредба № Н-8/29.12.2005г, чл.3, ал.3, т.1;Фактическа обстановка: Учередено е Сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.Въпрос: Следва ли същото да

прилагането на ЗДДС при получено авансово плащане преди регистрацията по ЗДДС. От изложеното в запитването и приложените към него документи е видно, че преди датата на регистрацията е получено авансо

Изх.№ 5_20-00-1541/ 12.11.2009г.ЗДДС, чл.25, ал.7ЗДДС, чл.67, ал.2ППЗДДС, чл.53, ал.2В запитването сапоставени въпроси относно прилагането на ЗДДС при получено авансово плащане преди регистрацията по ЗДДС.От изложеното

Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; задължителни осигурителни вноски върху отличия и награди по чл. 88 от Закона за държавния служител и чл. 4

Изх. №44-00-22Дата: 02.03.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 14; КСО, чл. 6, ал. 2.ОТНОСНО: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 14 от