Прилагане на данъчното законодателство по отношение получена безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014- 2020г.

№25/15.01.2019г.
ЗКПО- чл.25
НСС-20, т.3.1., т.3.4., т.3.8.

ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство по отношение получена безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014- 2020г.

Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- гр. … с вх. №……………………….

Изложената фактическа обстановка е свързана с получена от „Е“ ЕООД през 2018г. безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) за изпълнение на проект BG14MFОР001-1.003-0005, с наименование „Окончателно преустановяване на риболовната ? дейност и скрапиране на риболовна лодка „АБВ“
с рег. № ………….. Изплащането на помощта по заложените в проекта дейности по окончателно преустановяване на риболовната дейност се извършва на база на изчислената премия за риболовния кораб, от която са приспаднати продажната цена на скрапта и риболовните уреди, след представяне от получателя на съпътстващи документи и след като се направят административни проверки и проверки на място.
През 2018г. дружеството реализира проекта- лодката е нарязана за скрап (скрапирана е) и риболовната дейност с нея е окончателно преустановена. След приключване на административните процедури през същата година на лицето е изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 47628,86 лева.
Въпросът, който е зададен е изплатената безвъзмездна финансова помощ, участва ли при формиране на данъчния финансов резултат на дружеството за 2018г.

Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
В представения договор недвусмислено е посочено, че „Х“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство.
Счетоводното отразяване на безвъзмездната финансова помощ следва да бъде съобразено с действащото счетоводно законодателство, Закона за счетоводството /Зсч/ и относимия НСС- Счетоводен стандарт /СС/ 20 „Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ. Съгласно т.3.1. от СС №20 предприятията признават правителствените помощи /дарения/ само при наличие на достатъчна сигурност, че ще изпълняват съпътстващите ги условия и че действително ще ги получат. Съгласно т.3.2. от СС №20 правителствените дарения се отчитат като финансиране, т.е. прилага се приходния подход. Съгласно т.3.4. от СС №20 правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, следва да се признае за приход през периода на получаването й. Тук е мястото да се отбележи, че по реда на този стандарт се отчитат в предприятията дарения от трети лица (неправителствени дарения)- т.3.8. от СС №20
В конкретния случай ще бъде постигнато изпълнението на един от основните счетоводни принципи за съпоставимост на приходи и разходи, тъй като през същия отчетен период заедно в безвъзмездната помощ ще бъдат отчетени и приходите от скрап по договора с „У“ и от продажба на риболовното оборудване. Успоредно на това ще се отнеса всички съпътстващи административни, финансови и др. разходи за изготвяне и реализация на проекта „Окончателно преустановяване на риболовната ? дейност и скрапиране на риболовна лодка „АБВ““, както и разходите свързани с отписване балансовата стойност на актива, ако има такава.
Съгласно чл.25 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя на базата на данъчно признатите приходи и разходи. В ЗКПО няма специално данъчно третиране на приходите от безвъзмездната финансова помощ. В тези случаи се спазват нормите на специалния ЗСч по отношение на водената счетоводна отчетност, а за целите на определяне на данъчния финансов резултат- разпоредбите на част втора от ЗКПО.
Следователно, безвъзмездната финансова помощ участва при формирането на облагаемата печалба на дружеството, съответно сумите от тях се включват при формирането на финансовия резултат в съответствие с правилата за признаване на даренията като приход през 2018 г.

5/5

Вашият коментар