Прилагане на данъчната ставка при продажба на стокови наличности от внос, които са били предмет на освободен доставка по отменения ЗДДС

Изх. № 26-O-5……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Прилагане на данъчната ставка при продажба на стокови наличности от внос, които са били предмет на освободен доставка по отменения ЗДДС
Уважаема г-жо ………………,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 26-0-5/ 26.01.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
С отмяната на ЗДДС(в сила до 31.12.2006]’.. отм. с § 2 от ПЗР на ЗДДС, обн. в ДВ бр.63/04.08.2006г.) отпадат от обхвата на освободените доставки доставките на стоки, посочени в запитването – медицински компресивни корсети и колани, и ортезни средства.
Доставката на тези стоки е облагаема доставка по смисъла на чл.12 от ЗДДС и не попада сред облагаемите доставки с нулева данъчна ставка. Съгласно чл.66. ал.1, т. 1 от ЗДДС ставката на данъка за облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка е 20 на сто. Предвид това при продажбата на стоките –
складови наличности към 12.01.2007г. на територията на страната следва да се начисли данък със ставка 20%.
//’

Оценете статията

Вашият коментар