Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВ
ПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
ул. ”Скопие” № 106
тел. 032 / 935-411
КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и чл. 6, ал. 9;
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 2, ал. 4;
НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 4;
ЗДДФЛ – чл. 29, ал. 1, т. 3
ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ………../09.11.2016г. относно деклариране на получен доход през 2016 г. в резултат на положен труд през 2015 г., изразявам следното становище:
В писмото сте посочили, чепрез 2015 г. сте били адвокат – служебен защитник в съдебни производства. Отчет по форма-образец за извършените действия по защитата се представя след приключване на производството пред Националното бюро за правна помощ. След проверка и одобрение на същия се извършва плащане на хонорар към адвоката. Изплащането е по банков път и е около два месеца след представяне на отчета. Поради това,за положен от Вас труд през 2015 г. сте получили плащане през 2016 г.
Задавате въпроса: Как следва да декларирате в ГДД получения доход за 2016 г., като се вземе предвид, че сте в майчинство от 31.12.2015 г.?
Съгласно действащата нормативна уредба и след преглед на поставеното запитване, трябва да имате предвид, че за целите на данъчното облагане доходът се смята за придобит на датата на заверка на сметката на получателя при плащане по банков път (безналично плащане) – чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите от тях облагаеми доходи през годината. Доходът ще се посочи в приложение № 3 на ГДД, като доход по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, доходи от друга стопанска дейност –свободна професия. Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината следваща годината на придобиване на дохода.
На основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от кодекса (самоосигуряващи се лица) се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд “Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Самоосигуряващите се лица подават коригиращата справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година (чл. 2, ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/). Самоосигуряващо се лице, което с данъчна декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години или има определен по-висок или по-нисък облагаем доход установен от органа по приходите при условията и по реда на ДОПК, формира с коригиращата справка по чл. 6, ал. 9 от КСО нов размер на окончателния осигурителен доход за съответната минала година (чл. 3, ал. 4 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/).
Когато с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ самоосигуряващото се лице декларира доход за повече от една минали години, за всяка една от тези години се попълва съответният образец на Справка за окончателния размер на осигурителния доход, като броят на коригиращите справки съвпада с броя на миналите години, за които са декларирани доходи. Коригиращата справка следва да включва, освен декларираните вече данни за осигурителния доход за предходната година или друга минала година, и новопридобития доход, получен и деклариран за годината, за която се подава декларацията, но отнасящ се за извършена трудова дейност през предходна година. Така формираният окончателен месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната минала година.
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАП еднократно от самоосигуряващите се лица – до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.
В декларация образец № 6 самоосигуряващите се лица посочват в отделна колона дължимите осигурителни вноски за съответната календарна година, а за месец попълват числото 13.
С оглед гореизложеното, доходът, който сте получили през 2016 г. в резултат на положен труд през 2015 г. като самоосигуряващо се лице, ще формира нов осигурителен доход за годината, през която сте упражнявали дейността. Следователно този доход ще вземе участие при определяне на окончателния размер на осигурителния Ви доход като самоосигуряващо се лице за 2015 г. Доколкото това е единственият Ви доход за 2016 г.,към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. следва да попълните и приложите само коригираща Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. В нея следва да включите декларираните вече данни за осигурителния Ви доход за 2015 г. и придобитият през 2016 г. доход, отнасящ се за извършената трудова дейност през 2015 г. Новоформираният окончателен месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 2015 г.
.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »