Прилагане на данъчното законодателство във връзка с облагането на доходи, получени от местно физическо лице през 2006 и 2007 г.

Изх. № 94-E-27
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство във връзка с облагането на доходи, получени от местно физическо лице през 2006 и 2007 г.
Уважаеми господин ……..,
По повод Ваше писмо до ЦУ на НАП, заведено с вх. № …………… г., Ви уведомявам за следното:
По първият въпрос:
На основание чл. 19 от Семейния кодекс (СК), съпружеска имуществена общност са вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Съвместният принос се предполага до доказване на противното (чл. 19, ал. З от СК). На това основание доходите от отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем, когато то е съпружеска имуществена общност се разделят поравно между съпрузите, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго. Всеки от съпрузите е задължен да подаде годишна данъчна декларация за съответната част от наема, получен през годината.
Съгласно § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.), доходите, получени през 2006 г. и подлежащи на деклариране по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, се декларират до 15 април 2007 г. с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 от същия закон.
По вторият въпрос:
Във връзка с облагане на доходите с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). в сила от 01.01.2007 г., доходите от стопанска дейност се разграничават на: доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност. В доходите от друга стопанска дейност попадат и доходите, получени от лица. упражняващи свободна професия, упражняване на занаят и по извънтрудови правоотношения.
Предвид съществените различия при формирането па годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец в сравнение с правилата.
отнасящи се до доходите от упражняване на свободна професия в ЗДДФЛ е дадено определение на понятието “лица, упражняващи свободна професия“. Тези лица, съгласно §1, т. 29 от ДР на с.з. са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Следователно,акокумулативноне за изпълнениизискванията,визиранив
цитираната разпоредба, не може да се приеме че физическото лице е „лице, упражняващо свободна професия“ по смисъла на ЗДЦФЛ. Предвид на това, ако лицето е регистрирано като едноличен търговец, при определянето на облагаемия/доход и годишната данъчна основа следва да прилага нормите на Раздел II от глава пета на закона, а не разпоредбите на чл. 29 и 30 от ЗДДФЛ, касаещи лицата упражняващи свободна професия.
//

Оценете статията

Вашият коментар