прилагане на глава деветнадесета от ЗКПО, във връзка с предстоящо преобразуване на дружества – вливане на ==== АД и на ====== АД в ===== АД

Изх. № 26-Е-93
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на глава деветнадесета от ЗКПО, във връзка с предстоящо преобразуване на дружества – вливане на „====“ АД и на „======“ АД в „=====“ АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-93/24.10.2007г., изразявам следното становище:
Според изложените във Вашето запитване факти и обстоятелства, до края на 2007 г. ще бъде извършено вливане, при което ще бъдат изпълнени критериите на чл. 126, ал. 1 и 2 от ЗКПО. При извършеното преобразуване цялото имущество на двете преобразуващи се дружества по смисъла на чл. 135, т. 1 от ЗКПО („…“ АД и „..“ АД ) ще премине към получаващото дружество по чл. 136, т. 1 от ЗКПО („……“ АД). В резултат от преобразуването първите две дружества ще се прекратят без ликвидация и акционерите им ще получат акции от приемащото дружество. В този смисъл, за осъщественото преобразуване ще е налице приложимост на специфичния режим на облагане при преобразуване (по аргумент на чл. 125, ал. 1 от ЗКПО). Предвид специалните правила на този режим, предмет на конкретното преобразуване (вливане)
ще са само активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат (от категорията на чл. 139, т. 1 отЗКПО).
За преобразуващите се дружества ще е налице последен данъчен период по чл. 114 (изр. първо) от ЗКПО, обхващащ времето от 01.01.2007 г. до датата на преобразуването – датата на вписването в търговския регистър, възприета в чл. 113 от закона.
Във връзка с това са поставени следните въпроси:
1. За„…………“АД
и„…..“АД
Какъв ще е редът за определяне на данъчния финансов резултат (данъчната печалба) за последния данъчен период на прекратяващите се дружества, предвид регламентите на ЗКПО в частта на специфичния режим на облагане при преобразуване? Подлежи ли на облагане по реда на чл. 115, ал. 2 и 3 от ЗКПО печалбата, получена като разлика между пазарната цена на активите или пасивите и счетоводната им стойност към датата на преобразуването, както и данъчните временни разлики, чийто носители са активите и пасивите по чл. 139, ал. 1 – предмет на преобразуването?
2. За „……..“ АД
Задължено ли е приемащото дружество „……..“ АД да подаде данъчна декларация по чл. 117, ал. 1 от ЗКПО предвид приложимостта на специфичния режим за данъчно третиране при конкретното преобразуване? Ако отговорът на въпроса за декларирането е положителен, поради липса към настоящия момент на утвърден образец на декларация за определяне на корпоративния данък, то може ли декларирането да се извърши на база изготвена от данъчно задължените лица форма и налице ли е изискване за подаване на декларация по образеца, утвърден за годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО (отм.)?
По първия поставен въпрос:
Данъчното облагане на преобразуващите се дружества („…….. -Област“ АД и „….. АД ) за последния данъчен период по смисъла на чл.114 от ЗКПО следва да се извърши по реда на чл.115, ал.1 от същия закон. Това означава, че данъчният финансов резултат за последния данъчен период на всяко от вливащите се дружества ще бъде формиран като счетоводният им финансов резултат, получен за времето от 01.01.2007 г. до датата на вливането, се преобразува за данъчни цели по общия ред на закона.
Доколкото в конкретния случай преобразуването чрез вливане изпълнява изискванията на Раздел II от Глава деветнадесета за прилагане на специфичния режим на облагане при преобразуване, преобразуващите се дружества не следва да прилагат чл.115, ал.2 и 3 от ЗКПО. Основание за това данъчно третиране се съдържа в разпоредбата на чл.115, ал.4 от ЗКПО, чрез която е въведено изключение по отношение на преобразуванията, попадащи в рамките на специфичния режим за облагане.
Следователно в случаите на преобразуване, отговарящо на изискванията за прилагане на специфичния данъчен режим, е налице следното данъчно третиране:
1. Преобразуващите се дружества не прилагат чл.115, ал.2 и 3 от ЗКПО;
2. По отношение на активите и пасивите – предмет на преобразуване, попадащи в
обхвата на чл.139, т.1, се прилага данъчния режим, предвиден в чл.140 и чл.141 от ЗКПО.
По втория поставен въпрос:
Отговорът на този въпрос отчасти се съдържа в изразеното по-горе становище по първия въпрос. Това е така, защото систематичното място на разпоредбата на чл.115 също е в Раздел I “Общи положения“ на Глава деветнадесета от ЗКПО, но това не означава, че когато преобразуването попада в рамките на специфичния данъчен режим, преобразуващите се дружества не подлежат на данъчно облагане за последния си данъчен период, изисквано по силата на чл.115, ал.1 от същия закон. Както е видно от чл.115, ал.4 от закона, изключение е направено само по отношение на прилагането на ал.2 и 3 на чл. 115. С оглед на това се налага изводът, че чл.117, регламентиращ реда и сроковете за деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период, е приложим и по отношение на преобразуванията, попадащи в обхвата на специфичния режим на облагане, установен с разпоредбите на Раздел П от Глава деветнадесета. Нещо повече, ако това не беше така, би било безпредметно извършването на окончателно облагане по реда на чл.115, ал.1 за последния данъчен период на преобразуващите се дружества, т.е. да се определя данък, който не подлежи на деклариране и внасяне.
Що се касае до вида на декларацията, която следва да бъде подадена по реда на чл.117, ал.1 от ЗКПО, следва да се отбележи, че посочената разпоредба не изисква подаване на декларация по образец. За разлика от чл.88, чл.92 и др. във връзка с чл.7 от ЗКПО, където изрично е предвидено че декларациите се подават по образец, утвърден от министъра на финансите и обнародван в “Държавен вестник“, такова изискване не се съдържа в чл.117, ал.1 от същия закон. Следователно декларацията може да бъде изготвена в свободна форма, но разбира се същата следва да съдържа всички данни, имащи отношение към определянето на данъка за последния данъчен период на преобразуващите се дружества.
Безспорно е, че ако беше налице утвърден образец за годишната данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО, той би бил полезен и би могъл да послужи за облекчаване на процеса на изготвяне на декларацията за данъчния финансов резултат и дължим корпоративен данък за последния данъчен период. За съжаление към момента такъв не е налице, поради определени обстоятелства, разискването на които не е предмет на настоящото становище.
По отношение на въпроса Ви относно наличието на изискване за подаване на декларация по образеца, утвърден за годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО (отм.) е необходимо да се подчертае, че този образец не е действащ образец, тъй като е утвърден по реда на отменения закон. В този смисъл, не може да бъде изисквано подаване на декларация по този образец за деклариране по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗКПО на дължимия данък за последния данъчен период на преобразуващите се дружества.
Относно въпроса за наличието или липсата на възможност за подаване на коригираща декларация, поставен с оглед регламента, установен с чл.92, ал.4 от ЗКПО, следва да се отбележи, че такъв ред не е предвиден за декларацията по чл.117, ал.1 от същия закон. В този смисъл коригираща декларация може да бъде подадена само по реда и при условията на ДОПК
//

Оценете статията

Вашият коментар