ЗДДС, чл.45, aл. 5, т. 1,ЗДДС, чл.67, aл. 2

Изх. № 26-Е-9
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на запитването Ви дали върху цената на имота, правото на собственост върху който сте придобили през 2007 г. при условията на явен търг, следва да се начисли отделно ДДС или той се счита за включен в цената. Ви уведомяваме следното:
/М. Мургина/
Видно от представените документи, предмет на договора е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС – доставката е облагаема. Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, както е във Вашия случай, приема се, че той е включен в договорената цена /чл.67, ал.2 от ЗДДС/.
//

Оценете статията

Вашият коментар