ЗДДС, чл.45, aл. 5, т. 1,ЗДДС, чл.67, aл. 2

Изх. № 26-Е-9
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на запитването Ви дали върху цената на имота, правото на собственост върху който сте придобили през 2007 г. при условията на явен търг, следва да се начисли отделно ДДС или той се счита за включен в цената. Ви уведомяваме следното:
/М. Мургина/
Видно от представените документи, предмет на договора е урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС – доставката е облагаема. Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, както е във Вашия случай, приема се, че той е включен в договорената цена /чл.67, ал.2 от ЗДДС/.
//

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.67

1_94-Л-1/27.08.2009 г. чл. 67от ЗДДС По повод на Ваше писмено запитванепостъпило в Дирекция „ОУИ” -…., изразяваме следното принципно становище: В запитването не сте представили никакви

диференцирането на ставките на данъка за жилищните и нежилищни имоти на граждани и при поредността на притежаваните от едно лице жилищни имоти. Видът на имота – жилищен или нежилищен, както и другите

Изх. № 63-00-7Дата: 11.03.2008 год.В отговор на писмото Ви до НСОРБ, с което искате доработка на програмния продукт от страна НАП, администриращ данъка върху недвижимите

ЗДДС, чл.114, aл. 1, т. 4

2_1493-1/16.09.2010г.ЗДДС, чл.114, ал.1, т.4В Дирекция „ОУИ” гр. ==== е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ==.2010 г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:Дружеството

ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 2

Изх. № 20-00-43615.10. 2015 г. чл. 3, ал. 2 от ЗДДС чл. 96, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Собствениците на обекти