Прилагане на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

1_ИТ-00-46/21.05.2020

Чл. 4 от КСО;
Чл. 4 от Наредба № Н-13

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във Ваше запитване, постъпило с вх.№ в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е описана следната фактическа обстановка:
Управляваното от Вас дружество е преустановило работа в стопанисван търговски обект, считано от 20.03.2020 г., на основание заповед. Дружеството, в качеството си на работодател, ще получава средства като компенсация съгласно §6 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г./ЗМДВИП/.
В тази връзка е поставен въпрос следва ли да се отразят в декларация образец № 6 изплатените суми по реда на Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по поставения въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.120в, ал.1 от КТ /в сила от 13.03.2020 г./ при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. В тази връзка, на основание чл.267а от същия кодекс за времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. Работодател, приложил посочените разпоредби на КТ, може да получи суми като компенсации съгласно §6 от ПЗР на ЗМДВИП. На основание чл.1, ал.8 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г. в тези случаи работодателят, получил компенсация, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време на лицата и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Компенсацията в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. се изплаща за лицата, осигурени по чл.4, ал.1, т.1 от КСО.
С оглед посочените разпоредби, работникът, на който работното място се намира в посочения търговски обект, получава пълния месечен размер на трудовото си възнаграждение, въпреки че във връзка с обявеното извънредно положение се намира при условията на преустановена работа и на основание чл.1, ал. 8 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г. осигурителят дължи осигурителни вноски. Видно от посоченото, дължимите осигурителни вноски за месец март, през които е преустановена дейността на обекта /хотел/, се определят върху сбора от:
1. осигурителния доход за периода преди преустановяване на работа на основание чл.120в, ал.1 от КТ и
2. осигурителния доход в размер на брутното трудово възнаграждение относимо за останалите дни от месеца /основание чл.267а от КТ/. Възнаграждението, изплатено на основание чл.267а от КТ е осигурителен доход по смисъла на чл.6 от КСО, тъй като не е изключено от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски по смисъла на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
Начина и реда за събиране и съхранение на данните от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица във връзка с подаване на данни по чл.5, ал.4 от КСО е уреден с Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигурявашите се лица.
На основание чл.2, ал.2, т.2 и 3 от посочената наредба именно работодате-лите, осигурителите и техните клонове и поделения, са упълномощени да подават декларации по образец № 6, съгласно Приложение № 4, в която се вписват общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване както и общия размер на дължимия данък за внасяне за доходи от трудови правоотношения по ЗДДФЛ.
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ едновременно с подаване на декларация образец № 1 – чл.4, ал.3, т.1 от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.
Във връзка с чл.2, ал.4 от наредбата всяко от декларираните месечни задълже-ния за задължителни осигурителни вноски по декларация образец № 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от подадените декларация/и образец № 1.
За лицата, осигурени по чл.4, ал.1, т.1 от КСО, в декларация образец № 6 се попълват дължимите осигурителни вноски и дължимият данък по чл.42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Следователно в декларация образец № 6, Приложение № 4, към чл.2, ал.2 от наредбата осигурителят попълва пълния размер на дължимите осигурителни вноски, включително и частта от вноската, изплатена по реда на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. под формата на компенсация.

5/5

Вашият коментар