Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

.
3_466/23.03.2020 г.

Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 1 и ал. 2

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

В запитването на „Х“ ООД не е изложена конкретна фактическа обстановка. Поставя се въпроса при продаване на стоки по интернет, при единствен начин на плащане от страна на клиента „наложен платеж с пощенски паричен превод“ по куриерите „Еконт“ и „Спиди“ АД, необходимо ли е да се издават касови бележки?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС ( обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г.) и Наредба № Н-18/2006 г. (обн. ДВ, бр.106 от 27 декември 2006 г., посл. изм. и доп. бр. 9 от 31 януари 2020 г.) е изразено следното принципно становище:
На основание чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 от наредбата.
По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ, независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал. 1.
Предвид изложеното в запитването, че заплащането на стоките от клиентите ще се извършва чрез „наложен платеж с пощенски паричен превод“ на първо място е важно да се направи разграничение на понятията „наложен платеж“ и „пощенски паричен превод“.
Съгласно § 1, т. 9 от ДР на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) „Пощенски паричен превод“ е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор, лицензиран по чл. 39, т. 3, подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.
По смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗПУ, „наложен платеж“ е допълнителна пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума. При тази услуга доставчикът на стоката я предава на куриера, който от своя страна я доставя на получателя, срещу заплащане на определена от подателя сума (стойността на стоката с или без таксата за услугата наложен платеж, в зависимост от договореното между страните по доставката). Куриерът събира определената от подателя сума и след това в зависимост от договореностите им, му я превежда по банков път или му я изплаща в брой. Начинът, по който куриерът превежда сумата на подателя, няма нищо общо с начина, по който се заплаща за стоката от получателя й, и който начин на плащане всъщност е определящ при съобразяване на изискванията на законодателството за издаване на фискална касова бележка.
При осъществяване на така описаната в запитването дейност, следва да се има предвид, че е приложима още дадената в § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. дефиниция за „разносна търговия“, състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал. При такава хипотеза за дружеството ще е налице задължение да регистрира и отчита извършваните доставки чрез фискално устройство. По силата на чл.25, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. при разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
В случай, че куриерът е същевременно лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по замисъла на ЗПУ и още преди предаването на стоката на куриера е договорено между доставчика и куриера, че определената от подателя сума по наложения платеж (стойността на стоката) ще бъде заплатена на доставчика от получателя на стоката чрез пощенски паричен превод, не е необходимо издаването на фискална касова бележка от доставчика при предаването на стоката на куриера.
Проверката дали куриерът е и лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ следва да се прави в публичния регистър, воден на основание чл. 50, ал. 3 от ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата. Към момента посочените в запитването „Еконт Експрес“ ООД и „Спиди“ АД имат качество на лицензиран пощенски оператор.
Предвид гореизложената нормативна уредба и при положение, че плащанията от клиентите на дружеството ще се осъществяват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на ЗПУ, за „X“ ООД не е налице задължение за регистриране и отчитане на извършваните от същото продажби чрез издаване на фискални касови бележки от ФУ по реда, определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.
Обърнато е внимание на това, че съгласно § 37 от Заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18/2006 г. на МФ разпоредбата на чл. 3, ал. 1, изречение второ от наредбата, уреждаща, че когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информация за наименование и адрес за кореспонденция на лицето, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги и обща сума за плащане и начин/и на плащане ще влезе в сила от 01.08.2020 г. Това означава, че „Х“ ООД следва да предоставя такъв документ на клиентите си след посочената дата.

5/5

Вашият коментар