Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и изискванията на Закона за автомобилните превози

Изх. № 24-34-491
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и изискванията на Закона за автомобилните превози
Уважаеми господин Столарски,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-491/02.06.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка Вие имате съставен акт за установяване на административно нарушение за неспазване разпоредбите на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г.).
Съгласно чл. 44 от ЗАНН освен възраженията при съставяне на акта в тридневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него. В двуседмичен срок от подписването на акта той се изпраща на наказващия орган заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към преписката.
От своя страна на основание чл. 52 от същия закон наказващият орган е длъжен да се произнесе по административно-наказателната преписка в едномесечен срок от получаването й, с изключение на случаите, когато нарушителят няма постоянен адрес в Република България (по чл. 44, ал. 4 от ЗАНН), тогава наказващият орган се произнася в деня на получаване на административно-наказателната преписка. Преди да се произнесе по преписката, същият проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.
Видно от изложеното, съгласно ЗАНН при провеждане на административно-наказателното производство, наказващият орган следва да действа самостоятелно, съответно ангажирането на орган, който не е компетентния да се произнесе по случая, би довело да нарушение в регламентираната от закона процедура. Ето защо Изпълнителния директор а НАП не се ангажира със становище по случая.
//

Оценете статията

Вашият коментар