прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Изх. № 24-И-182
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Уважаеми господин Еманоилов,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-И-182/09.08.2007 г.,Ви уведомява следното:
Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/2007 г.) задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път.
1. На въпрос № 1 “Какви са възможностите продажбата на електронни билети да
бъде облекчена и да не се прилага издаване на фискален бон?“
Изключение от задължението за използване на фискално устройство за регистриране на продажби на стоки и услуги правят лицата, респективно дейностите изброени в чл. 4, чл. 5 и чл. 6 от цитираната наредба.
Разпоредбата на чл. 4, т. З от Наредба № Н-18/2006 г. предвижда освобождаване от задължението за издаване на фискална касова бележка при продажба на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които отговарят едновременно на следните изисквания:
-имат трайно вписана при отпечатването номинална стойност, най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с ПМС’ № 289/1994 г. (обн.. ДВ. бр. 101.1994 г. … изм.,бр. 8/2001 г.)
Съгласно подадената в писмото информация твърдите, че билетите които продавате не са отпечатани по реда на Наредбата ;а условията и реда за отпечатване и контрол върх> ценни книги. Ето защо, тъй като едно от изброените по-горе изисквания не е изпълнено, заедно с билета трябва да се издава и фискална касова бележка от фискално устройство.
2. На въпрос № 2 “Какви савъзможностите на служителите на НАП да бъде
предоставен електронен достъп до системата за продажба на билети?“
В чл. 6 от наредбата е допусната възможност за регистриране и отчитане на оборотите от продажби, чрез използване на одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, в случаите когато задълженото лице отговаря едновременно на следните условия:
– регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД:
– има реализирана от него постоянна електронна връзка с компетентната Т Д на НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване (във вид на дневен финансов отчет) на търговския обект, за който е одобрена системата;
-реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъланаЗаконазанасърчаваненаинвестициите, които надхвърлятлевовата равностойност на 100 000 000 евро.
Изпитването на ИАСУТД се извършва на мястото за експлоатация на системата в реални условия във всеки обект на лицето, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху движението на стоките и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към компетентната ТД на НАП, с която е реализирана постоянна електронна връзка.
Инсталирането на билетен софтуер на компютър на фирмата за достъп до електронната система, която използвате за продажба на билети служи за вътрешно организиране на работата и за Ваш фирмен контрол на продажбата на билети, но не отговаря на условията за използване на ИАСУТД.
3. На въпрос № 3 “Какви са възможностите билетната хартия на Ивентим, която притежава повече от две защити, все пак да мине под финансов контрол и на база на достъп до електронната система, от страна на контролните органи, да се знае за кои мероприятия колко билети са продавани?“
Наредба № Н-18/2006 г. предвижда освобождаване от задължението за издаване на фискална касова бележка при продажба на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), но при условие че са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. С тази наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. се определят условията и редът за отпечатване на ценни книжа от български и чуждестранни физически и юридически лица и контролът по тяхното отпечатване. Отпечатването на ценни книжа се осъществява с разрешението и под контрола на Министерството на финансите, в чиито компетенции е отговора на въпроса Ви “Какви са възможностите билетната хартия на Ивентим, която притежава повече от две защити, все пак да мине под финансов контрол?“.
//

Оценете статията

Вашият коментар