третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставките извършвани във връзка с дейността по управление на разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отп

Изх. № 26-E-16
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставките извършвани във връзка с дейността по управление на разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отпадъци
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо с изх.№ 01-022/20.02.2007г., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-16/21.02.2007г., изразявам следното становище:
Дейността на дружеството Ви представлява дейност по управление на дейностите по разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отпадъци. Тази си дейност дружеството осъществява като сключва със задължени по смисъла на чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ лица договори за поемане на задължение по управление на отпадъци от опаковки при типови условия по силата на които “====“ АД се задължава чрез разделното събиране на тези отпадъци да постигне съответните цели за рециюшране и оползотворяване посочени в ал.2 на същата разпоредба. Това са доставки по управление на дейностите по разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на масово разпространени отпадъци. Тези услуги предоставяни от дружеството Ви не следва да бъдат третирани като доставки по приложение 2 към глава деветнадесета от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя, предвид фактът, че тези услуги не могат пряко да бъдат обвързани с услуги по управление на дейностите по разделното събиране, рециклиране и оползотворяване точно и определено на масово разпространените отпадъци, образувани след употребата на пуснатите на пазара продукти на Вашите клиенти – производители и вносители.
Налице са доставки на услуги по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС извършени от данъчно-задължено лице с място на изпълнение на територията на страната. Същите съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС са облагаеми и за тях на основание чл.82, ал.1 от същия закон данъка върху добавената стойност е изискуем от доставчика по облагаемата доставка – “===“ АД. На основание чл.86, ал.1 от ЗДДС данъчно-задълженото лице следва да начисли данъка като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката-декларация по чл, 125 от същия закон за този данъчен период и посочи същия данъчен документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *